Repozytorium UR

Wybrane aspekty jakości życia mieszkańców Podkarpacia

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kawa, Marta
dc.contributor.author Kisiel, Magdalena
dc.contributor.author Grzybek, Maria
dc.date.accessioned 2017-05-29T08:26:14Z
dc.date.available 2017-05-29T08:26:14Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 49(1)/2017, s. 182–194 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2464
dc.description.abstract W artykule przedstawiono wybrane aspekty wpływające na kształtowanie jakości życia miesz-kańców. Oceny jakości życia dokonano w oparciu o czynniki obiektywne i subiektywne. Określając czynniki obiektywne uwzględniono między innymi przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, stopę bezrobocia rejestrowego. Oceny jakości życia w oparciu o czynniki subiektywne dokonano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Podkarpacia. Trudno jest określić jednoznaczną definicję pojęcia jakości życia. Każdy z nas rozumie ją inaczej. Dla jed¬nych wystarczy zaspokojenie podstawowych potrzeb i posiadanie odpowiednich dóbr materialnych. Z kolei dla innych najważniejsze są bezpieczeństwo, relacje międzyludzkie oraz realizacja życio¬wych planów. Na poziom jakości życia wpływa wiele czynników, między innymi posiadanie zatrud¬nienia i związane z tym odpowiednie wynagrodzenie. W 2014 roku w Polsce wynagrodzenie brutto przekroczyło 4 tys. zł. Jednak poziom wynagrodzenia w województwie podkarpackim był znacznie niższy, gdyż nie przekroczył 3,5 tys. zł. Z badań wynika, że mieszkańcy Podkarpacia najbardziej obawiają się zwolnienia z pracy, na co wskazało prawie 60% ankietowanych. Utrata pracy powo¬duje zmniejszenie lub utratę dochodów, zmianę stylu życia oraz często pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że największy wpływ na jakość życia mieszkańców Podkarpacia ma stan zdrowia, wykształcenie, poziom zamożności oraz poziom dochodów. Na jakość życia ma wpływ bardzo wiele czynników, które zmieniają się w zależności od sytuacji społeczno-gospodarczej danego państwa. Ponadto problemy, jak również pojawiające się możliwości, z jakimi spotykamy się w życiu codziennym wpływają na ocenę jakości życia. Obecnie jednym z aspektów, który w znacznym stopniu wpływa na jakość życia jest praca. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents some aspects that affect the development of the quality of life. The quality of life was based on objective and subjective factors. The objective factors are, among other things, the average monthly gross wage, unemployment rate registered. Quality of life due to subjective fac¬tors was based on a survey conducted among the residents of Podkarpacie. It is difficult to determine a clear definition of the concept of quality of life. Each of us understands it differently. For some, it is enough to meet the basic needs and the availability of appropriate material goods. In turn, for the others most important are security, human relations and the realization of life plans. The level of quality of life is affected by many factors, among others, having employment and related appropria¬te remuneration. In 2014, gross salary in Poland exceeded 4 thousand PLN. However, the level of remuneration in Podkarpackie was much lower, because it does not exceed 3.5 thousand PLN. Research shows that the people of Podkarpacie are most afraid of dismissal, which was indicated by almost 60% of respondents. Job loss causes a decrease or loss of income, changing lifestyle and often deteriorating state of physical and mental health. In the study, the biggest impact in terms of the quality of life of the inhabitants of Podkarpacie is put on health, education, the level of wealth and income levels. The quality of life is affected by a number of factors, which vary depending on the socio-economic situation of the country concerned. In addition, problems as well as emerging opportunities which we encounter in everyday life affect the assessment of the quality of life. Cur¬rently, one of the aspects, which greatly affects the quality of life is work. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject jakość życia pl_PL.UTF-8
dc.subject czynniki obiektywne pl_PL.UTF-8
dc.subject czynniki subiektywne pl_PL.UTF-8
dc.subject praca pl_PL.UTF-8
dc.subject quality of life pl_PL.UTF-8
dc.subject objective factors pl_PL.UTF-8
dc.subject subjective factors pl_PL.UTF-8
dc.subject work pl_PL.UTF-8
dc.title Wybrane aspekty jakości życia mieszkańców Podkarpacia pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.1.14


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje