Overenie interaktívnej metódy P&E so zvýšeným dôrazom na učenie prostredníctvom problémových úloh a experimentovania

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Stebila, Ján
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
V praktickej časti článku sme navrhli a vytvorili inovatívnu metódu (metódu P&E) tak, aby sa ňou zabezpečilo zvýšenie didaktickej efektívnosti vyučovania. Takto spracované inovatívne metódy sme aplikovali v didaktickom systéme s použitím (aj) multimediálnej techniky, spolu so spracovanými materiálmi ich overili a porovnali v praxi. Očakávaním bolo zlepšenie výkonu v prvých troch oblastiach Niemierkovej taxonómie (zapamätania, porozumenia, špecifického transferu) a aktívneho učenia sa žiakov nižšieho stredného vzdelávania prostredníctvom aplikácie nových metód do obsahu vyučovacieho predmetu Technika.
In the practical part, we have designed and created innovative methods (e.g. the P & E method) to ensure the increase of efficiency of didactic teaching. These innovative methods were applied in the didactic system with a use of (not only) multimedia technology and along with used documentation were verified and compared in practice. Expectation was an improvement in performance in the first three areas of Niemierko taxonomy (remembering, understanding, and specific transfer) and active learning of students in lower secondary education through the application of new methods in content of teaching Technical education. In each chapter of the monograph, we introduced the main objective of long-term work to seek the improvement of the quality of technical education.
Opis
Słowa kluczowe
technika , učiteľ , žiak , multimédiá , technical education , teacher , pupil , multimedia
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 272–283