Repozytorium UR

Samostatná činnosť žiakov, prostriedok rozvoja technického myslenia a technických schopností v predmete technika

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Šoltés, Jaroslav
dc.date.accessioned 2017-02-14T08:57:16Z
dc.date.available 2017-02-14T08:57:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 151–157 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2330
dc.description.abstract Súčasná moderná doba vyžaduje, aby sa v rámci vyučovacieho procesu využívali nielen klasické vyučovacie metódy, ale aj netradičné metódy, postupy a prostriedky, ktoré dokážu žiakov aktivizovať k samostatnej práci a k hľadaniu vhodných riešení problémov, zároveň podporujú rozvoj logického, analytického a tvorivého myslenia. Samostatná práca, ako edukačný prostriedok má výrazný vplyv na prejav a rozvoj ich aktivity, samostatnosti a tvorivosti. Je pravda, že samostatná práca ponúka žiakom rôzne možnosti, čo však neznamená, že každý žiak bude na dané ponuky reagovať rovnako podnetne. Pre pedagogickú prax to znamená nachádzať vzťahy medzi uplatnením samostatnej práce, štýlom učenia sa žiaka a na základe získaných skúseností určiť, resp. zhodnotiť pedagogické situácie, v ktorých bude pôsobiť, ako prostriedok rozvoja technického myslenia a technických schopností žiakov. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Contemporary modern times require that there are not only traditional teaching methods used within the educational process, but also non-traditional methods, procedures and instruments that can mobilize students to work independently and to seek appropriate solutions to problems while supporting the development of logical, analytical and creative thinking. Independent work as an educational resource has a significant effect on the expression and development of their activities, independence and creativity. It is true that independent work offers students a variety of options, but that does not mean that every student will respond to the educational stimuli as well as incentivized. For teaching practice, this means finding the relations between usage of independent work and student learning styles. And, based on experience gained, to determine (i.e. evaluate) educational situations in which it will act as a means of developing the technical thinking and technical skills of students. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject samostatnosť pl_PL.UTF-8
dc.subject technické schopnosti pl_PL.UTF-8
dc.subject technické myslenie pl_PL.UTF-8
dc.subject independence pl_PL.UTF-8
dc.subject technical skills pl_PL.UTF-8
dc.subject technical thinking pl_PL.UTF-8
dc.title Samostatná činnosť žiakov, prostriedok rozvoja technického myslenia a technických schopností v predmete technika pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Separate activity of students a means of developing the technical thinking and technical skills in the subject technology pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.18


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje