Repozytorium UR

Kształcenie uczniów szkoły podstawowej w zakresie edukacji technicznej i przyrodniczej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Staśko, Renata
dc.contributor.author Czerwiec, Karolina
dc.contributor.author Ciesielka, Marta
dc.date.accessioned 2017-02-14T08:50:36Z
dc.date.available 2017-02-14T08:50:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 143–150 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2329
dc.description.abstract We współczesnym świecie zachodzą szybkie zmiany związane z rozwojem technologicznym zorientowane na rosnące oczekiwania społeczeństwa. Wymaga to umiejętności krytycznego myślenia w sytuacji, gdy ilość docierających do nas informacji wzrasta w niewiarygodnie szybkim tempie. Jedną z dróg edukowania uczniów w zakresie rozumienia problemów naukowych i cywilizacyjnych są zajęcia uczące samodzielnego poszukiwania odpowiedzi i krytycznego myślenia. Celem badań dotyczących organizacji interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych była diagnoza postaw uczniów wobec doskonalenia umiejętności technicznych oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji prośrodowiskowych w codziennym życiu. Wykazano, że warsztaty pozwalają uczniom na rozwijanie myślenia naukowego podczas podejmowania działań ekologicznych i manualno-technicznych w przestrzeni szkolnej i pozaszkolnej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the contemporary world there are a lot of fast changes linked to the development of technology and increasing society expectations. It requires critical thinking skills in a situation where the number of information that we reach is growing in an incredibly fast pace. One of the ways to educate students in the field of understanding of the scientific and civilizational issues are classes relying on own searching of response and critical thinking. The research relied on organization of interdisciplinary educational workshops for primary school students. The main aim was to diagnose students' attitudes towards the improvement of technical skills and making responsible proenvironmental decisions in everyday life. It turned out that the workshops allow students to develop scientific thinking during environmental and manual-technical activities in the school and after-school area. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja techniczna i przyrodnicza pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczanie i uczenie się pl_PL.UTF-8
dc.subject warsztaty edukacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject technical and nature education pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching and learning pl_PL.UTF-8
dc.subject educational workshops pl_PL.UTF-8
dc.title Kształcenie uczniów szkoły podstawowej w zakresie edukacji technicznej i przyrodniczej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Education of primary school students in the area of technical and nature subjects pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.17


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje