Wolontariat studentów – współczesne wyzwania

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Szluz, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
UPJP II
Abstrakt
W ostatnich latach można dostrzec zainteresowanie aktywnością w wolontariacie. Jest ono związane z jednej strony m.in. z działalnością pomocową, zatem wypeł- nianiem zadań na rzecz tych osób, którzy potrzebują wsparcia, a z drugiej wiąże się z budowaniem, rozwijaniem świadomego i aktywnego społeczeństwa. Wolontariat jest obecny w wielu dziedzinach życia społecznego. W zakresie pomocy społecznej tego typu działalność stawia w centrum zainteresowania osobę, uczy zatem szacunku dla ludzi, zwraca uwagę na słabszych. Pozwala zrozumieć innych, kształtuje gotowość do podejmowania działania, ponoszenia odpowiedzialności, uczy poszukiwania rozwiązań w różnych sytuacjach codziennego życia. Mając na uwadze specyfikę wolontariatu oraz rosnące zainteresowanie wolontariatem przez młodzież, autorka artykułu podejmuje temat zaangażowania studentów w pracę wolontaryjną na rzecz drugiego człowieka.
In recent years, one can see the growth of interest in voluntary activity. It is connected on the one hand with the activities of assistance, thus fulfilling tasks for the benefit of people who need support, and on the other hand is associated with building and developing an informed and active society. Volunteering is present in many areas of social life. In terms ofsocial welfare such activities focus on an individual, they teach, therefore, respect for people and paying attention to the weak. Volunteering helps understand others, forms a willingness to take action, take responsibility, it teaches looking for solutions in various situations of everyday life. Given the specific nature of volunteering and growing interest in volunteering by young people, the author of the article investigates the involvement of students in volunteer work for other people.
Opis
"Studia Socialia Cracoviensia" 4 (2012) nr 1(6)
Słowa kluczowe
voluntary , wolontariat , młodzież , studenci , pomoc drugiemu człowiekowi , relacje społeczne , osoba , społeczeństwo , youth , students , help for another human being , social relationships , individual , society
Cytowanie