Repozytorium UR

Wolontariat studentów – współczesne wyzwania

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szluz, Beata
dc.date.accessioned 2017-02-08T10:51:26Z
dc.date.available 2017-02-08T10:51:26Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 2080-6604
dc.identifier.issn 2391-6710
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2303
dc.description "Studia Socialia Cracoviensia" 4 (2012) nr 1(6) pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W ostatnich latach można dostrzec zainteresowanie aktywnością w wolontariacie. Jest ono związane z jednej strony m.in. z działalnością pomocową, zatem wypeł- nianiem zadań na rzecz tych osób, którzy potrzebują wsparcia, a z drugiej wiąże się z budowaniem, rozwijaniem świadomego i aktywnego społeczeństwa. Wolontariat jest obecny w wielu dziedzinach życia społecznego. W zakresie pomocy społecznej tego typu działalność stawia w centrum zainteresowania osobę, uczy zatem szacunku dla ludzi, zwraca uwagę na słabszych. Pozwala zrozumieć innych, kształtuje gotowość do podejmowania działania, ponoszenia odpowiedzialności, uczy poszukiwania rozwiązań w różnych sytuacjach codziennego życia. Mając na uwadze specyfikę wolontariatu oraz rosnące zainteresowanie wolontariatem przez młodzież, autorka artykułu podejmuje temat zaangażowania studentów w pracę wolontaryjną na rzecz drugiego człowieka. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In recent years, one can see the growth of interest in voluntary activity. It is connected on the one hand with the activities of assistance, thus fulfilling tasks for the benefit of people who need support, and on the other hand is associated with building and developing an informed and active society. Volunteering is present in many areas of social life. In terms ofsocial welfare such activities focus on an individual, they teach, therefore, respect for people and paying attention to the weak. Volunteering helps understand others, forms a willingness to take action, take responsibility, it teaches looking for solutions in various situations of everyday life. Given the specific nature of volunteering and growing interest in volunteering by young people, the author of the article investigates the involvement of students in volunteer work for other people. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher UPJP II pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject voluntary pl_PL.UTF-8
dc.subject wolontariat pl_PL.UTF-8
dc.subject młodzież
dc.subject studenci
dc.subject pomoc drugiemu człowiekowi
dc.subject relacje społeczne
dc.subject osoba
dc.subject społeczeństwo
dc.subject youth
dc.subject students
dc.subject help for another human being
dc.subject social relationships
dc.subject individual
dc.subject society
dc.title Wolontariat studentów – współczesne wyzwania pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Student Volunteering – contemporary challenges pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje