Repozytorium UR

Źródła finansowania organizacji pozarządowych w Polsce – na przykładzie województwa podkarpackiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pitera, Monika
dc.date.accessioned 2016-12-15T10:20:49Z
dc.date.available 2016-12-15T10:20:49Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 378–388 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2234
dc.description.abstract Realizacja zadań administracji publicznej przy współpracy z trzecim sektorem powinna realizować zapotrzebowanie społeczne na konkretny rodzaj usług. Jednak w obecnej gospodarce również organizacje pozarządowe jak przedsiębiorstwo do funkcjonowania i realizowania własnej misji potrzebują zasobów finansowych. Najłatwiejsze środki pozyskiwane są od własnych członków, lecz nie wystarczają na realizację celów statutowych. Innym rozwiązaniem bywają dotacje publiczne, jak i prywatne oraz pozyskiwanie środków unijnych. Celem artykułu jest prezentacja struktury finansowej trzeciego sektora w oparciu o dostępne raporty Stowarzyszenia Klon/Jawor, mojapolis, jak i danych Urzędu Statystycznego w Krakowie. Analizę rozpoczynają dane o strukturze przychodów trzeciego sektora w latach 2005, 2010 i 2012. Analiza przychodów organizacji pozarządowych w Polsce pokaże ich wewnętrzne rozwarstwienie. Najwięcej organizacji należy do najbiedniejszych o przychodach nieprzekraczających 1 tys. zł. Dane odniosą się także do województwa podkarpackiego zlokalizowanego w południowo-wschodniej części Polski. W perspektywie finansowania na lata 2007–2013 kraje Unii Europejskiej stworzyły możliwość wykorzystania programów i funduszy dla organizacji pozarządowych. Możliwość aplikowania o dodatkowe środki z funduszu europejskiego miała wspomóc działalność organizacji. Jednak podmiotów, które pozyskują środki unijne jest niewiele, co przekłada się na niską stabilność finansową sektora. Czy środki dostępne w nowej perspektywie finansowania na lata 2015–2020 przełożą się na opłacalność finansową organizacji pozarządowych pokażą już kolejne raporty. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The implementation of the tasks of the public administration, in cooperation with the third sector should consider achieving societal demands for a specific type of service. However, in the current economy, non-governmental organisations as well as for the operation of the company and implement their own mission needs financial resources. The easiest measures are collected from its own members, but are not sufficient for the implementation of statutory objectives. Another option may be public and private grants and fundraising. The aim of the article is to present the financial structures of the third sector on the basis of the reports of the Stowarzyszenie Klon/Jawor, mojapolis, and the data from the Statistical Office in Krakow. Analysis of the start data of the structure of revenues of the third sector in the years 2005, 2010 and 2012. Analysis of the income of nongovernmental organisations in Poland will show their inner stratification. Many organizations belong to the poorest of the income not exceeding one thousand dollars. The data will also be of the Podkarpackie Province located in the South-Eastern part of Polish. In view of the funding for the period 2007-2013, the EU countries have created the possibility of the use of the programs and funds for non-governmental organisations. The opportunity to apply for additional resources from the European Fund was to support the activities of the organization. However, entities that acquire EU funds is a little low, which translates to the financial stability of the sector. Whether the resources available in a new perspective for the years 2015-2020 will translate into the financial viability of non-governmental organisations already show the following reports. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject trzeci sektor pl_PL.UTF-8
dc.subject organizacje pozarządowe pl_PL.UTF-8
dc.subject struktura finansowa pl_PL.UTF-8
dc.subject fundusze unijne pl_PL.UTF-8
dc.subject the third sector pl_PL.UTF-8
dc.subject non-governmental organisations pl_PL.UTF-8
dc.subject financial structure pl_PL.UTF-8
dc.subject EU funds pl_PL.UTF-8
dc.title Źródła finansowania organizacji pozarządowych w Polsce – na przykładzie województwa podkarpackiego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.4.28


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje