Repozytorium UR

Интеллектуальный капитал страны как основа социально-экономической безопасности

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Головкова, Людмила
dc.date.accessioned 2016-12-13T12:04:07Z
dc.date.available 2016-12-13T12:04:07Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 56–65 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2211
dc.description.abstract В статье акцентируется внимание на необходимость изучения влияния интеллектуального капитала на уровень стабилизации экономического состояния страны и регионов, и обеспечения социально-экономической безопасности. Указывается, что выход из системного кризиса и повышение конкурентоспособности страны возможно в случае эффективной реализации интеллектуальный потенциал и формировании интеллектуального капитала. Интеллектуальный потенциал становится главным условием экономического прогресса, а интеллектуальный капитал – важнейшим и самым ценным ресурсом для достижения этой цели и основой социально-экономической безопасности государства. Предлагается структура интеллектуального капитала, обосновывается методический подход к определению человеческого капитала. Представляется потенциал страны как соотношение потенциального капитала технологических преобразований и интеллектуального капитала. Указывается, что потенциальный и интеллектуальный капитал создают положительную разницу потенциала страны, являются источником экономического роста сбалансированных показателей деятельности страны, а их соотношение определяет его темпы развития и, соответственно, уровень социально-экономической безопасности. Ускорение евроинтеграции, реализация европейского вектора развития Украины невозможно без наличия соответствующего интеллектуального потенциала и достаточного интеллектуального капитала как овеществленной формы предварительной реализации соответствующего потенциала. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article focuses on the importance of analysing of intellectual capital impact on the level of stabilization of the economic condition of the country and its regions, and on the provision of socio-economic security. It is stated that the prevention of the systemic crisis and increasing competitiveness of the country is possible by effective implementation of intellectual potential and development of intellectual capital. The intellectual potential is becoming the main condition for economic progress. Intellectual capital is the most important and valuable resource to achieve this goal, and it’s the basis of socio-economic security. This article provides the intellectual capital structure and justifies the methodical approach to definition of the human capital. The potential of the country is represented as a correlation between potential capital and technological transformation of intellectual capital. The article indicates that potential and intellectual capital are a source of economic growth balanced performance of the country, their correlation determines the rate of development and, consequently, the level of socio-economic security. Acceleration of European integration, the implementation of the European vector of development of Ukraine is impossible without the availability of appropriate and sufficient intellectual potential of intellectual capital as a materialized form of provisional implementation of appropriate capacity. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W artykule skoncentrowano uwagę na znaczeniu analizy wpływu kapitału intelektualnego na poziom stabilności uwarunkowań gospodarczych kraju i jego regionów oraz na zapewnianiu bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego. Stwierdza się, że zapobieganie kryzysom systemowym oraz podnoszenie konkurencyjności kraju jest możliwe poprzez efektywne zaangażowanie potencjału intelektualnego oraz rozwój kapitału intelektualnego. Potencjał intelektualny staje się podstawowym warunkiem postępu gospodarczego. Kapitał intelektualny jest najistotniejszym i najbardziej wartościowym zasobem umożliwiającym osiągnięcie tego celu i stanowi podstawę bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego. W artykule przedstawiono strukturę kapitału intelektualnego i przedyskutowano metodyczne podejście do definiowania kapitału ludzkiego. Potencjał kraju został odzwierciedlony poprzez korelację pomiędzy kapitałem potencjalnym a technologiczną transformacją kapitału intelektualnego. W opracowaniu wskazuje się, że potencjał i kapitał intelektualny stanowią źródło zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju, a ich współzależność determinuje stopę rozwoju, a w konsekwencji, poziom bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego. Przyspieszenie europejskiej integracji i implementacja europejskiego kierunku rozwoju Ukrainy są niemożliwe bez dostępności odpowiedniego i wystarczającego kapitału intelektualnego jako zmaterializowanej formy wdrożenia odpowiedniego potencjału. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject интеллектуальный капитал pl_PL.UTF-8
dc.subject потенциал pl_PL.UTF-8
dc.subject евроинтеграция pl_PL.UTF-8
dc.subject человеческий капитал pl_PL.UTF-8
dc.subject социально-экономическая безопасность pl_PL.UTF-8
dc.subject Intellectual Capital pl_PL.UTF-8
dc.subject capital pl_PL.UTF-8
dc.subject potential pl_PL.UTF-8
dc.subject economy pl_PL.UTF-8
dc.subject European integration pl_PL.UTF-8
dc.subject human capital pl_PL.UTF-8
dc.subject socio-economic security pl_PL.UTF-8
dc.subject the European vector of technological transformation development pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał intelektualny pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał pl_PL.UTF-8
dc.subject potencjał pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka pl_PL.UTF-8
dc.subject integracja europejska pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał ludzki pl_PL.UTF-8
dc.subject bezpieczeństwo społeczno-gospodarcze pl_PL.UTF-8
dc.subject europejski wektor transformacji rozwoju technologicznego pl_PL.UTF-8
dc.title Интеллектуальный капитал страны как основа социально-экономической безопасности pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.4.5


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje