Repozytorium UR

Zasady prawidłowego zatrudniania kadry urzędniczej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Curzytek, Teresa
dc.date.accessioned 2016-12-05T10:26:07Z
dc.date.available 2016-12-05T10:26:07Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 24–39 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2168
dc.description.abstract Dokumentacja jest odzwierciedleniem działalności statutowej prowadzonej przez dany podmiot. Dobrze prowadzona dokumentacja zależy od znajomości przepisów prawa o tworzeniu prawidłowej dokumentacji pod względem technicznym i prawnym przez urzędnika, który generuje dokumenty. Każdy urzędnik jest zobowiązany przez obowiązujące go przepisy prawa do przestrzegania procedur prawidłowego tworzenia dokumentów. Jeśli dokumentacja nie jest prowadzona w sposób zgodny z przynależnymi przepisami prawa, urzędnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, finansowej lub karnej. Brak odpowiedniej dokumentacji często prowadzi do bankructwa przedsiębiorstw i finansowej odpowiedzialności Skarbu Państwa. Tym samym za błędy urzędników płacą tak naprawdę obywatele. Urzędnicy uważają, że znajomość podstaw prawnych przy tworzeniu dokumentacji jest im zbędna z uwagi na to, że przepisy prawa są martwe, ponieważ nie są konsekwentnie egzekwowane przez kierownictwo jednostki. W celu uniknięcia nieprawidłowości już na etapie rekrutacji do pracy powinno się wybierać odpowiednich kandydatów. Pracownicy powinni dostać kontrakty na czas określony po okresie próbnym. Jeżeli pracownik dobrze wykonuje powierzone obowiązki, może dostać umowę na czas nieokreślony, natomiast przełożeni powinni sprawdzać zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi jakość wykonywanych obowiązków oraz znajomość podstaw prawnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Produced documentation is a reflection of the statutory activity conducted by the entity concerned. The correctness of documentation produced depends on the knowledge of the legal regulations by the official who creates the documents technically and legally. Every official is obliged by the law to follow the procedures of proper creation of documents. If he does not comply with it he may be held responsible disciplinary or financially. Lack of proper documentation often leads to the bankruptcy of enterprises and the financial responsibility of the State Treasury, where the Treasury is indebted to the citizen and is responsible for the mistakes made by officials. Officials do not know the rules of law, the rules are dead because they are not consistently enforced by the entity management. In order to avoid irregularities there should be carried out an appropriate election of employees at the recruitment stage. Employees should get fixed-term contracts after a trial period. If the worker is good, he can get contract for an indefinite period but his knowledge should be tested from time to time. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject pracownik administracji pl_PL.UTF-8
dc.subject dokumentacja pl_PL.UTF-8
dc.subject przepisy kancelaryjno-archiwalne pl_PL.UTF-8
dc.subject odpowiedzialność urzędnicza pl_PL.UTF-8
dc.subject rekrutacja na stanowiska urzędnicze pl_PL.UTF-8
dc.subject administration employee pl_PL.UTF-8
dc.subject documentation pl_PL.UTF-8
dc.subject the provisions of chancery-archive pl_PL.UTF-8
dc.subject responsibility clerks pl_PL.UTF-8
dc.subject recruitment to posts of officials pl_PL.UTF-8
dc.title Zasady prawidłowego zatrudniania kadry urzędniczej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2016.18.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje