Repozytorium UR

Korelacje pomiędzy zmianami parametrów równowagi kręgosłupowo‐miednicznej a wynikiem klinicznym po leczeniu chirurgicznym kręgozmyku cieśniowego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jabłońska‐Sudoł, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-11-25T09:38:10Z
dc.date.available 2016-11-25T09:38:10Z
dc.date.issued 2016-12-06
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2162
dc.description.abstract CEL: Zbadanie związku pomiędzy zmianami balansu miednicznego po operacji kręgozmyku cieśniowego a wynikiem klinicznym mierzonym jakością życia i redukcją bólów krzyża. MATERIAŁ: 103 chorych operowanych z powodu ześlizgu cieśniowego niskiego stopnia nie przekraczającego 65% w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. METODA: Wszyscy chorzy byli operowani przez jednego chirurga. Kliniczne i radiologiczne wyniki były oceniane minimum rok od operacji. Parametry równowagi miednicznej były oceniane przed i po operacji na zdjęciach radiologicznych bocznych kręgosłupa lędźwiowego wykonywanych w pozycji stojącej neutralnej, z objęciem głów obu kości udowych. Zmierzono parametry: (1) Pelvic Incidence, (2) Sacral Slope, (3) Pelvic Tilt. W celu analizy chorych podzielono wg dwóch kryteriów SDSG (Spinal Deformity Study Group): 1. Radiologicznego statusu miednicy 2. Wartości PI Efekt kliniczny mierzony był za pomocą kwestionariusza Oswestry i skali bólu VAS. WYNIKI Redukcja retrowersji miednicy korelowała z wynikiem klinicznym w grupie z PI 45<PI<60 niezależnie od poziomu ześlizgu. Była to korelacja istotna statystycznie, ale słaba. Im większa była redukcja retrowersji miednicy tym większa redukcja bólu krzyża i poprawa jakości życia. Natężenie bólu krzyża po operacji było statystycznie znamiennie mniejsze w grupie chorych z 45<PI<60 niż w grupie PI>60. WNIOSKI Korekcja balansu miednicznego po operacji ześlizgu cieśniowego niskiego stopnia jest skorelowana z mniejszym natężeniem bólu krzyża i lepszą jakością życia tylko w grupie chorych z 45<PI<60. Jest to korelacja znamienna statystycznie, ale słaba. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract SUMMARY THE GOAL OF STUDIES: To identify whether clinical outcomes are correlated with the improvement of pelvic balance after surgical correction of low‐grade isthmic spondylolisthesis. MATERIAL: 103 cases operated of adult low‐grade isthmic spondylolisthesis up to 65% slip degree. METHOD: All patients were operated on by the same surgeon. Clinical and radiological outcomes were assessed at least 1 year after the surgery. Pelvic balance was assessed manually on standing lateral view radiograms. The analyzed parameters included: (1) Pelvic Incidence, (2) Sacral Slope, (3) Pelvic Tilt. For the means of analysis patients were divided into subgroups according to two main criteria of SDGS (Spinal Deformity Study Group) 1. Radiological status of the pelvis 2. Value of PI in degrees Clinical outcomes were measured with Oswestry Disability Index and Visual Analogue Scale. RESULTS Reduction of pelvic tilt correlated with clinical outcomes in a subgroup of patients with PI between 45 and 60 degrees. This correlation was statistically significant but weak. In other words the greater reduction of pelvic tilt the greater reduction of back pain and greater improvement of quality of life. Intensity of back pain was significantly lower in 45<PI<60 than in PI>60 subgroup. CONCLUSIONS Correction of pelvic balance is correlated with reduction of back pain and improvement of quality of life in low‐grade isthmic slip with PI values between 45 and 60 degrees. It is weak but statistically significant correlation. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Kręgozmyk cieśniowy pl_PL.UTF-8
dc.subject parametry kręgosłupowomiedniczne pl_PL.UTF-8
dc.subject redukcja retrowersji miednicy pl_PL.UTF-8
dc.subject wynik kliniczny pl_PL.UTF-8
dc.subject Isthmic spondylolisthesis pl_PL.UTF-8
dc.subject spino‐pelvic parameters pl_PL.UTF-8
dc.subject reduction of pelvis retroversion pl_PL.UTF-8
dc.subject clinical outcomes pl_PL.UTF-8
dc.title Korelacje pomiędzy zmianami parametrów równowagi kręgosłupowo‐miednicznej a wynikiem klinicznym po leczeniu chirurgicznym kręgozmyku cieśniowego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Correlation between changes of spino‐pelvic parameters and clinical outcomes after surgical treatment of isthmic spondylolisthesis pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje