Repozytorium UR

Система української громадської освіти у Східній Галичині (на прикладі Ставропігійської школи у Львові)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Киричук, Олександра
dc.contributor.author Орлевич, Ірина
dc.date.accessioned 2016-11-17T13:46:47Z
dc.date.available 2016-11-17T13:46:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 1/2015, s. 176–198 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-231-0
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2085
dc.description.abstract Lwowskie Bractwo Stauropigialne z jego szkołą i drukarnią było jednym z bardziej wpływowych ośrodków ukraińskiego życia narodowego. Gromadziło intelektualistów wokół pracy na polu kultury, edukacji i nauki. Wraz z zajęciem części ziem Polski przez Austrię nastąpiła reorganizacja Bractwa Uspieńskiego, utworzono Instytut Stauropigialny i Szkołę Stauropigialną. Jej działalność może służyć jako przykład funkcjonowania ukraińskiej edukacji publicznej. Historia szkoły ukazuje, jak wzorce edukacyjne (religijne, stanowe i korporacyjne) obowiązujące pod koniec XVIII w. ulegały przemianom pod wpływem transpozycji społecznych (prawnych, gospodarczych i politycznych). W XIX w. Staurpigialna Szkoła nabrała charakteru religijnego – służyła do nauczania dzieci języka cerkiewnosłowiańskiego, ukraińskiego oraz liturgii i śpiewu religijnego. Do roku 1848 Szkoła Stauropigialna była jedyną szkołą publiczną z ukraińskim językiem nauczania we Lwowie, instytucją, w której Rusini mogli uzyskać edukację nawiązującą do własnych tradycji kulturowych. Zasadnicze zmiany nastąpiły z początkiem XX w., kiedy rusofilska orientacja członków Instytutu Stauropigialnego doprowadziła do utraty jego popularności wśród Ukraińców. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Lvov Stauropigialne Brotherhood with its school and printing house was one of the more influential centers of Ukrainian national life. It gathered intellectualists around work in the field of culture, education and science. Along with the annexation of part of the Polish land by Austria the Uspienski Brotherhood was reorganized, the Stauropigialny Institute and stauropigialna school were established. Its activity may serve as an example of how Ukrainian public education functioned. The history of the school shows how educational patterns (religious, state and corporate ones) valid at the end of the 18th century changed under the influence of social transpositions (legal, economic and political ones). In the 19th century the stauropigialna school gained religious character – it served the purpose of teaching children the Church Slavonic and Ukrainian language as well as liturgy and sacral chanting. Until 1848 he stauropigialna school was the only public school with Ukrainian language of instruction in Lvov, an institution in which Ruthenians could have obtained education related to their own cultural traditions. Revolutionary changes occurred at the beginning of the 20th century when the Russia-oriented members of the Stauropigialny Institute led to the loss of its popularity among the Ukrainians. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso ukr pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Galicji Wschodnia pl_PL.UTF-8
dc.subject Bractwo Stauropigialne we Lwowie pl_PL.UTF-8
dc.subject Instytut Stauropigialny pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject East Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject Stauripigialne Brotherhood in Lvov pl_PL.UTF-8
dc.subject Stauropigialny Institute pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.title Система української громадської освіти у Східній Галичині (на прикладі Ставропігійської школи у Львові) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative System ukraińskiej oświaty publicznej w Galicji Wschodniej (na przykładzie Szkoły Stauropigialnej we Lwowie) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje