Repozytorium UR

Inwestycje sportowe i turystyczno-rekreacyjne mogące potencjalnie pogorszyć stan środowiska

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kasprzak, Krzysztof
dc.date.accessioned 2016-11-16T10:19:02Z
dc.date.available 2016-11-16T10:19:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 19 (2015), s. 31–38 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2065
dc.description.abstract W projektowanych przedsięwzięciach uznawanych za mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wyróżnia się grupę przedsięwzięć bezpośrednio związanych ze sportem, rekreacją i turystyką. Ich realizacja oraz późniejsza eksploatacja mogą być – i najczęściej są - dla środowiska przyrodniczego nie mniej groźne jak typowe inwestycje przemysłowe lub transportowe. Wykonywanie procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla inwestycji sportowych lub prognoz dla terenów, które będą wykorzystywane na cele sportowo-rekreacyjne po zakończeniu działalności gospodarczej jest zadaniem trudnym. Dotyczy bowiem nie tylko samej infrastruktury technicznej, ale także skutków bezpośrednich i pośrednich wynikających z eksploatacji, które mogą mieć bardzo szeroki zasięg terytorialny i występować w długim okresie czasu. Mogą one mieć, podobnie jak i innego rodzaju inwestycje, znaczny wpływ także na zasoby wizualne krajobrazu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract To design projects recognised as being with potential influence on the environment, we can distinguish a group of investments connected with sports, recreation and tourism. Their realisation and further exploitation can be, and usually are dangerous to the natural environment as typical industry and transport investments. Execution procedures of Environmental Impact Assessment for sports investments or forecast for the area that will be used for sports-recreation aims after finishing the economic activity is a difficult process. This applies not only to technical infrastructure but also to direct and indirect effects arising from its exploitation which can have very wide territorial coverage and appear in a long term of time. They can also have significant influence on visual resources of the landscape. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject OOŚ pl_PL.UTF-8
dc.subject inwestycje sportowe i turystyczno-rekreacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject planowanie przestrzenne pl_PL.UTF-8
dc.subject Environmental Impact Assessment pl_PL.UTF-8
dc.subject sports and tourism-recreation investments pl_PL.UTF-8
dc.subject spatial planning pl_PL.UTF-8
dc.title Inwestycje sportowe i turystyczno-rekreacyjne mogące potencjalnie pogorszyć stan środowiska pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2015.19.4


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje