Repozytorium UR

Rada rodziców – pomiędzy formalną a nieformalną edukacją dziecka

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lulek, Barbara
dc.date.accessioned 2016-11-07T11:45:12Z
dc.date.available 2016-11-07T11:45:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 22–31 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2017
dc.description.abstract Współczesny system kształcenia nie kończy się na szkole jako formalnym podmiocie odpowiedzialnym za proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i kształtują umiejętności także w szeroko rozumianym środowisku nieszkolnym, które bogate jest w jakościowo różne bodźce edukacyjne. W takiej sytuacji oczekiwać należy od szkoły rezygnacji z monopolizacji kształcenia i certyfikacji kompetencji na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwijania aspiracji dydaktycznych uczniów na zasadach edukacyjnego partnerstwa. Naturalnym sprzymierzeńcem nauczycieli w wymienionych przedsięwzięciach zmierzających do harmonizowania oddziaływań edukacji szkolnej i nieszkolnej jest społeczność rodziców, a zwłaszcza ich formalna reprezentacja – rada rodziców. Organy rodzicielskie w szkole w sposób naturalny mogą inicjować działania środowiskowe, dążąc do uwzględniania w pracy szkoły doświadczeń pozaszkolnych uczniów, a także włączać podmioty funkcjonujące w najbliższym otoczeniu w proces nauczania i wychowania szkolnego. Dlatego też treść niniejszego artykułu, o charakterze teoretyczno-empirycznym, jest próbą odpowiedzi na pytanie o inicjowanie przez radę rodziców działań zmierzających do realizacji edukacji środowiskowej i określenia jej modelu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Modern educational system extends its boundaries beyond school, seen as a formal entity responsible for educational processes of young generation. Children and youths also acquire knowledge and develop their skills in, in its broadest sense, non-scholar environment, full of qualitatively different educational stimuli. Such a situation forces school to demonopolise education and un-certificate abilities in favour of satisfying needs and developing students’ didactic ambitions on the basis of educational partnership. Naturally, teachers are supported in their attempts to balance scholar and non-scholar educational impact by parental community, especially by their representative form, which is parent council. Parental organs in school can naturally initiate environmental operations, taking into account students’ extra-scholar experience in school’s work, as well as to include entities functioning in the closest environment into schools’ educational and upbringing processes. Therefore, this article’s theoretical and empirical content outlines efforts initiated by parent council, in order to implement environmental education and determine its model. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rodzina pl_PL.UTF-8
dc.subject dziecko pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoła pl_PL.UTF-8
dc.subject rada rodziców pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja formalna pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja nieformalna pl_PL.UTF-8
dc.subject family pl_PL.UTF-8
dc.subject child pl_PL.UTF-8
dc.subject school pl_PL.UTF-8
dc.subject parent council pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.title Rada rodziców – pomiędzy formalną a nieformalną edukacją dziecka pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Parent Council – formal and informal education of pupils pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje