Repozytorium UR

Sejmik wiszeński za panowania Wazów (1587-1668)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Król, Andrzej
dc.date.accessioned 2016-11-04T09:47:15Z
dc.date.available 2016-11-04T09:47:15Z
dc.date.issued 2016-11-23
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2014
dc.description.abstract Rozprawa doktorska została poświęcona, gromadzącemu szlachtę ziemi lwowskiej, przemyskiej i sanockiej przedrozbiorowego województwa ruskiego, sejmikowi w Sądowej Wiszni w okresie panowania dynastii Wazów w Rzeczypospolitej. Jej celem jest omówienie procedur, przedstawienie funkcjonariuszy sejmikowych oraz zaprezentowanie postanowień i poglądów obradujących w Sądowej Wiszni. Sejmik wiszeński nie doczekał się jeszcze nowoczesnego opracowania, omawiającego wszelkie aspekty jego działalności. Na bazie laudów sejmikowych ukazały się jedynie opracowania tematyczne, najczęściej drobne, poruszające zróżnicowaną problematykę związaną z jego funkcjonowaniem. Z tego względu za zasadne uznano poświęcenie mu osobnego studium. Ramy chronologiczne rozprawy stanowi okres panowania dynastii Wazów w Rzeczypospolitej, czyli lata 1587-1668. Przyjęcie roku 1587 za datę początkową nie było podyktowane faktem objęcia tronu państwa polsko-litewskiego przez królewicza szwedzkiego, lecz przede wszystkim dostępnością materiałów źródłowych. Przełomem bowiem w funkcjonowaniu i rozwoju sejmików ziemskich było bezkrólewie po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. Podstawową bazę źródłową rozprawy tworzą instrukcje dla posłów na sejmy i uchwały sejmiku wiszeńskiego. Praca składa się ze wstępu, dziewięciu wyodrębnionych według klucza problemowego rozdziałów, zakończenia, czterech aneksów i bibliografii. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The doctoral thesis is devoted to the assembly in Sądowa Wisznia, gathering the nobility of Lvov, Przemyśl and Sanok Land of pre-partition Provence of Russia, during the reign of the Wazas. Its aim is to discuss the procedures, present the assembly officials as well as decisions and views of the delegates debating in Sądowa Wisznia. As yet, the assembly in Sądowa Wisznia hasn’t been studied in such an innovative way, discussing all aspects of its work. The thematic studies published on the basis of lauda sejmikowe are minor and deal with diversified issues connected with the work of the assembly. Therefore, the author of the doctoral thesis decided to devote a separate study to discuss it. The dissertation is confined to the period of reign of the Wazas in the Polish-Lithuanian Commonwealth (i.e. 1587-1668). Having taken the year 1587 as an initial date was not dictated by the fact that Swedish prince occupied Polish-Lithuanian throne at that time. It was rather because of the access to source material. A breakthrough in work and development of land assemblies was indeed interregnum after the death of Sigismund Augustus in 1572. A main source basis of the dissertation is a collection of instructions for the Sejm deputies together with resolutions of the assembly in Sądowa Wisznia. The dissertation consists of an introduction, nine separate chapters, four appendixes and a bibliography. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject sejmik pl_PL.UTF-8
dc.subject szlachta pl_PL.UTF-8
dc.subject król pl_PL.UTF-8
dc.subject władza pl_PL.UTF-8
dc.subject postulaty pl_PL.UTF-8
dc.subject assembly pl_PL.UTF-8
dc.subject nobility pl_PL.UTF-8
dc.subject king pl_PL.UTF-8
dc.subject authority pl_PL.UTF-8
dc.subject postulates pl_PL.UTF-8
dc.title Sejmik wiszeński za panowania Wazów (1587-1668) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The assembly (i.e. sejmik) in Sądowa Wisznia during the Reign of the Wazas (1587-1668) pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje