Repozytorium UR

Wirtualizacja edukacyjnych zasobów IT

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Lis, Robert
dc.date.accessioned 2016-10-27T07:15:33Z
dc.date.available 2016-10-27T07:15:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 240–244 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2002
dc.description.abstract Edukacyjne systemy informatyczne to skomplikowane zasoby IT składające się z dużej liczby kilkuletnich komputerów i każdy z nich musi być dostępny dla osób uczących się. To powoduje, że dla nauczycieli informatyki zarządzanie i utrzymywanie krytycznych technologii to jedno z największych wyzwań. Jednym z rozwiązań tego problemu jest technologia wirtualizacji, która umożliwia konsolidację infrastruktury do środowiska maszyn wirtualnych działających na jednym serwerze rzeczywistym. Zastosowanie wirtualizacji umożliwia zachowanie separacji wirtualnych terminali przy równoczesnym zminimalizowaniu kosztów związanych z utrzymaniem. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Educational systems are complicated IT resources consisting of a large number of computers several years and each of them must be available for learners. This makes for teachers of computer management and maintenance of critical technologies is one of the biggest challenges. One solution to this problem is a virtualization technology that enables consolidation of infrastructure to the environment virtual machines running on a single server real. Application virtualization allows you to keep the separation of virtual terminals while minimizing the costs associated with maintenance. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wirtualizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject maszyna wirtualna pl_PL.UTF-8
dc.subject host pl_PL.UTF-8
dc.subject gość pl_PL.UTF-8
dc.subject hiperwizor pl_PL.UTF-8
dc.subject virtualization pl_PL.UTF-8
dc.subject virtual machine pl_PL.UTF-8
dc.subject guest pl_PL.UTF-8
dc.subject hypervisor pl_PL.UTF-8
dc.title Wirtualizacja edukacyjnych zasobów IT pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Virtualization of IT education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.2.31


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje