Repozytorium UR

Úloha technického vzdelávania v spoločnosti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kozík, Tomáš
dc.contributor.author Lukáčová, Danka
dc.contributor.author Kuna, Peter
dc.date.accessioned 2016-10-26T07:45:02Z
dc.date.available 2016-10-26T07:45:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 114–120 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1985
dc.description.abstract Technické vzdelávanie vychádza z každodenných potrieb človeka pri jeho aktívnej účasti na živote spoločnosti, či už na tvorbe spoločenských hodnôt alebo pri uspokojovaní osobných ambícií a záujmov. Autori príspevku zdôrazňujú význam a dôležitosť technického vzdelávania vo vzťahu k všeobecnému vzdelaniu každého jednotlivca. Poukazujú na úlohu základnej školy pri nadobúdaní technickej gramotnosti populácie a na nezastupiteľnosť technického predmetu v štátnom vzdelávacom systéme. Opodstatnenosť technického vzdelávania populácie je dokladovaná na príkladoch vzdelávacích systémov v Japonsku, USA a Nemecku. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Technology education results from everyday needs of man by his active participation in the life of society either in creating social values or in satisfying his personal ambitions and interests. The authors of the paper emphasize the importance of technology education in connection with general education of an individual. They point at the role of elementary school while gaining technology literacy of population as well as at irreplaceability of technology subjects in the state educational system. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject technické vzdelávanie pl_PL.UTF-8
dc.subject tvorivosť pl_PL.UTF-8
dc.subject technika a spoločnosť pl_PL.UTF-8
dc.subject technology education pl_PL.UTF-8
dc.subject creativity pl_PL.UTF-8
dc.subject technology and society pl_PL.UTF-8
dc.title Úloha technického vzdelávania v spoločnosti pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The role of technology education in Society pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.2.14


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje