Repozytorium UR

Przemoc wobec seniorów we współczesnej rodzinie – wybrane aspekty (komunikat z badań)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Markowska-Gos, Ewa
dc.date.accessioned 2016-10-19T12:28:14Z
dc.date.available 2016-10-19T12:28:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 144–167 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-253-2
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1944
dc.description.abstract Żyjemy w specyficznych czasach epoki ponowoczesnej charakteryzującej się z perspektywy jednostki pośpiechem i życiem chwilą z naciskiem na doznawanie chwilowych przyjemności, konsumpcjonizmem, przekładającym się na interakcje i stosunki międzyludzkie (przedmiotowe podejście do drugiego człowieka zgodnie z regułą maksymalnej użyteczności). Oba powyżej wzmiankowane aspekty wskazują, iż kategoria ludzi starych stanowi swoisty problem, tak dla państwa, jak też dla społeczeństwa, co znajduje odzwierciedlenie w rodzinie, a czego dobitnym wykładnikiem jest przemoc stosowana przez najbliższych względem seniorów. Analiza wyników przeprowadzonych badań umożliwia wyprowadzenie następujących wniosków w obszarze przemocy domowej względem osób w jesieni życia: – zjawisko to nie jest zróżnicowane w kontekście doświadczanych przez seniorów jego form (pomijając kontekst seksualny) – przemoc fizyczna doświadczana jest zarówno przez kobiety, jak też mężczyzn, zaś seniorzy częściej niż seniorki doznają przemocy psychicznej i ekonomicznej (przy czym istnienie tej ostatniej nie jest uwarunkowane statusem materialnym); – częściej dotyczy ona mieszkańców wsi i osób funkcjonujących w rodzinach wielopokoleniowych, co wydaje się być zrozumiałe; – jej sprawcy – to najczęściej syn, w drugiej kolejności małżonek, małżonka (partner /partnerka). Warto zaznaczyć, iż seniorzy przejawiają aktywność w przeciwdziałaniu zachowaniom względem własnej osoby charakterystycznym dla omawianego zjawiska – zwracają się o pomoc nie tylko do osób najbliższych z rodziny, ale również do fachowców (policja, pracownik miejskiego ośrodka pomocy społecznej itp.), przy czym częściej dotyczy to mieszkańców miast niż wsi; seniorów ze średnim wykształceniem niż podstawowym i zasadniczym zawodowym. Rozwiązań tego problemu należy upatrywać nie tylko na gruncie regulacji prawnych bądź też funkcjonowania konkretnych instytucji (policja, miejski ośrodek pomocy społecznej itp.) czy organizacji pozarządowych (Niebieska Linia), ale również w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia do starości celem implementacji przez nie, iż potencjalnie każdy z nas doświadczy starości. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract We live in a postmodern specific era, characterized from the average man perspective with haste and living the moment with emphasis on experiencing momentary pleasure, consumerism, putting on interactions and relationships (the approach to another person in accordance with the rule of maximum usefulness). Both of the above mentioned aspects indicate that the elders category is a kind of a problem, both for the state, as well as for the public, which is reflected in the family, where the pivotal exponent is violence directed at the elders. Analysis of the results of the study brings forth the following results within the area of domestic violence against the people in their autumn of life: – this phenomenon is not differentiated within the context of its forms experienced by the elders (omitting sexual context) – physical violence is equally experienced by both women and men; as it is the men who suffer more from psychological and economic violence than women of their age (the existence of the latter is not conditional upon their material status, though); – more often it concerns the village and people living in multigenerational families, what seems to be understood; – the perpetrators-the most common son, secondly spouse, wife (or partners respectively). It is worth noting that the elders show activity in the prevention of conduct in relation to their own person typical for this phenomenon-they ask for help not only people coming from the family, but also the professionals (police, the municipal social welfare center workers, etc.), more common it is among the city dwellers than rural dwellers; senior citizens with an average education than primary or vocational. Solutions to this problem is to be found not only on the basis of legislation or the functioning of specific institutions (police, municipal social welfare center, etc.) or NGOs (the „blue line”), but also in the education and upbringing of the younger generation till old age, with the aim of implementation as potentially all of us will experience the old age. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject starość pl_PL.UTF-8
dc.subject starzenie się pl_PL.UTF-8
dc.subject przemoc pl_PL.UTF-8
dc.subject przemoc fizyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject psychiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject zaniedbanie pl_PL.UTF-8
dc.subject old age pl_PL.UTF-8
dc.subject aging pl_PL.UTF-8
dc.subject domestic violence pl_PL.UTF-8
dc.subject physical violence pl_PL.UTF-8
dc.subject mental illness pl_PL.UTF-8
dc.subject negligence pl_PL.UTF-8
dc.title Przemoc wobec seniorów we współczesnej rodzinie – wybrane aspekty (komunikat z badań) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Violence against the elders in modern family – selected aspects (communication from studies) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2015.3.10


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje