Repozytorium UR

System Clustering of Media Space in Ukraine: Economic and Social Analysis

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Chuzhykov, Andrii
dc.date.accessioned 2016-09-29T09:31:21Z
dc.date.available 2016-09-29T09:31:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 405–414 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1892
dc.description.abstract Intensive modernization of the global economy leads to the emergence of fundamentally new forms of economic growth. Clusters whose evolution over the past twenty years has been quite rapid are a conclusive evidence of this. At the beginning of the 21st century clusters evolved from the predominantly localized innovative industrial complexes to the global services systems, core product of which very often is information. Media-clusters are a typical example of the new functions performed by clusters in the European economy, and their role can hardly be overestimated under the conditions of the third industrial revolution. The identification of mediaclusters’ essence is an important task of the modern economic research, as it suggests the need to utilize classification and hierarchical approaches, as well as the estimation of the respective localization effectiveness. The essential moment for the understanding of global clustering processes is the provision of competitive framework for the cooperation of media holdings, which together can form a cluster while maintaining the principles of collaboration and ensuring the minimization of production, commercialization and distribution of information product, the most important of which is the TV product, the total expenditure for its production is quite high. In the context of Ukraine clustering of the television space carries both numerous benefits (increasing competitive status, reduction of non-productive costs, optimization of the pavilion activity, increasing the level of depreciation for the operation of expensive equipment etc.) and risks (cognitive control over public opinion, the monopolization of the airtime, the elimination of small companies, whose share in the national broadcasting time does not exceed 1 %). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Интенсивная модернизация мировой экономики приводит к появлению принципиально новых форм экономического роста. Неоспоримым доказательством этого является эволюция кластеров, которая наиболее значительной стала на протяжении двадцати последних лет. Уже к началу XXI века кластеры эволюционировали от преимущественно локализованных инновационных промышленных комплексов до глобальных систем услуг, основным продуктом которых очень часто являлась информация. Типичным примером новых функций в европейской экономике являются медиа-кластеры, роль которх в условиях третьей промышленной революции, трудно переоценить. Выявление сущности медиа-кластеров является важной задачей современных экономических исследований, т.е. ее решение предполагает необходимость использования классификации, иерархических подходов, а также оценку соответствующей эффективности локализации. Существенным моментом для понимания глобальных процессов кластеризации является формирование конкурентной основы для сотрудничества медиа-холдингов, которые вместе могут образовывать кластер, сохраняя при этом принципы сотрудничества и обеспечения минимизации производства, коммерциализации и распространения информационного продукта, наиболее важным из которых является телевизионный продукт. Совокупные расходы на его производство является довольно значительными. В контексте Украины кластеризация телевизионного пространства несет как многочисленные выгоды (повышение конкурентного статуса, сокращение непроизводительных расходов, оптимизацию характера деятельности, повышение амортизационных начислений для работы дорогостоящего оборудования и прочего), так и риски (когнитивной контроль над общественным мнением, монополизация эфирного времени, устранение мелких компаний, удельный вес которых в национальном вещании не превышает 1%). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Intensywna modernizacja gospodarki światowej prowadzi do powstania całkowicie nowych źródeł wzrostu gospodarczego i form produkcji. Przekonującym dowodem na to jest między innymi rosnące, w ciągu ostatnich dwudziestu lat, znaczenie klastrów. U progu XXI w. klastry ewoluowały od innowacyjnych dystryktów przemysłowych do globalnych systemów usługowych, których głównym produktem jest bardzo często informacja. Typowym przykładem w gospodarce europejskiej są klastry medialne, które odgrywają znaczącą rolę w warunkach trzeciej rewolucji przemysłowej. Ukazanie istoty ich działalności wymaga wykorzystania m.in. metod klasyfikacji hierarchicznej czy też oceny efektywności określonej lokalizacji. Zasadniczą kwestią dla zrozumienia procesów tworzenia klastrów o charakterze globalnym jest stworzenie konkurencyjnych ram dla współdziałania holdingów medialnych mogących tworzyć klaster, przy jednoczesnym zachowaniu zasad współpracy oraz zapewnieniu minimalizacji kosztów produkcji, obrotu i dystrybucji produktami informacyjnymi, wśród których najważniejsza jest telewizja (jej łączne koszty produkcji są bardzo wysokie). Tworzenie klastrów medialnych w obszarze działalności telewizyjnej na Ukrainie przynosi zarówno wiele korzyści (zwiększenie konkurencyjności, redukcja kosztów, optymalizacja charakteru działalności), jak i zagrożeń (kontrolowanie opinii publicznej, monopolizacja czasu antenowego, eliminowanie małych firmy, których udział w krajowym rynku telewizyjnym nie przekracza 1%). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject media-cluster pl_PL.UTF-8
dc.subject global networks pl_PL.UTF-8
dc.subject television of Ukraine pl_PL.UTF-8
dc.subject средства массовой информации pl_PL.UTF-8
dc.subject кластер pl_PL.UTF-8
dc.subject глобальные сети pl_PL.UTF-8
dc.subject телевидение Украины pl_PL.UTF-8
dc.subject klastry medialne pl_PL.UTF-8
dc.subject sieci globalne pl_PL.UTF-8
dc.subject telewizja w Ukrainie pl_PL.UTF-8
dc.title System Clustering of Media Space in Ukraine: Economic and Social Analysis pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.3.29


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje