Repozytorium UR

Профессиональное выгорание у менеджеров

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ткач, Тамара
dc.date.accessioned 2016-09-29T07:17:31Z
dc.date.available 2016-09-29T07:17:31Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 260–272 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1883
dc.description.abstract Особенностью профессиональной деятельности человека в ХХІ веке стало то, что человек терпит не сколько от физических нагрузок, а, в большей мере, от психоэмоциональных. Особенно это касается людей, которые работают в системе «человек-человек», одним из представителей которых есть менеджер. Часто менеджер принимает не совсем рациональные решения. В процессе своей профессиональной деятельности менеджеру приходится делать конкретные выводы, сопоставлять. Но ожидания от принятых решений не всегда оправдываются. Чрезмерные амбиции, ожидание поощрения труда, желание быстрого продвижения по карьерной лестнице возбуждают психоэмоциональную сферу человека. В результате, человек может преодолеть опасную черту, за которой наступает недостаток мотивации, удовольствия в работе, радости от достижений, одним словом, стресс, связанный с профессиональной деятельностью. Синдром, который развивается на фоне хронического стресса, ведет к истощению эмоционально-энергичных и личностных ресурсов работающего человека, провоцирует профессиональное выгорание. Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накопления отрицательных эмоций без «разрядки» или «освобождения» от них. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W artykule przedstawiono wyniki badań nad stresem. Rozważania naukowe rozszerzono o aspekt psychologiczny, co ma zainicjować rozumienie stresu jako kategorii psychologicznej. Zagadnienie to dotyczy w szczególności osób, które pracują w ramach systemu określanego jako „człowiek-człowiek”. Jednym z przedstawicieli tej grupy osób jest menedżer. Kierownik często podejmuje nie do końca racjonalne decyzje. W trakcie swojej pracy zawodowej menedżer zmuszony jest podejmować konkretne decyzje, wyciągać wnioski i przewidywać. Oczekiwania względem podjętych decyzji nie zawsze są jednak uzasadnione. Wypalenie zawodowe występuje powszechnie we współczesnych organizacjach, choć najczęściej nie jest rozpatrywane w miejscu pracy jako problem organizacyjny. W artykule opisano specyficzne uwarunkowania stresu zawodowego. Celem pracy było przeanalizowanie, w jaki sposób samokontrola, strategie radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, stresem zawodowym i czynniki socjodemograficzne różnicują poziom samopoczucia psychofizycznego u realizujących działalność zawodową oraz co jest predyktorem samopoczucia psychofizycznego w tej grupie zawodowej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the results of the study on stress which has definitely expanded scientific research on the psychological aspect that began a stage of understanding of stress as a psychological category. This is especially true for people working in the system "man-man", among which are the Manager. Often the Manager will take reasonable decisions. In the course of their professional activities the Manager has to make specific findings, to compare. But the expectations from the decisions made are not always met. Burnout usually occurs in modern organizations, although often not considered as a problem of organization. Specific determinants of occupational stress have been described. The aim of this work was to analyze how self-monitoring, strategies to combat professional burnout, job stress and the sociodemographic factors differentiate the level of psychophysical well-being of the officers of the professional activity and what is a predictor of psychophysical well-being in a professional band. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject профессиональный стресс pl_PL.UTF-8
dc.subject профессиональное выгорание pl_PL.UTF-8
dc.subject психическая саморегуляция pl_PL.UTF-8
dc.subject самоменеджмент pl_PL.UTF-8
dc.subject самопознание pl_PL.UTF-8
dc.subject самоопределение pl_PL.UTF-8
dc.subject самоорганизация pl_PL.UTF-8
dc.subject самореализация pl_PL.UTF-8
dc.subject самодеятельность pl_PL.UTF-8
dc.subject самоконтроль pl_PL.UTF-8
dc.subject самооценивание pl_PL.UTF-8
dc.subject самомотивирование pl_PL.UTF-8
dc.subject саморазвитие pl_PL.UTF-8
dc.subject stres zawodowy pl_PL.UTF-8
dc.subject wypalenie zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject samoregulacja psychiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject samozarządzanie pl_PL.UTF-8
dc.subject samopoznanie pl_PL.UTF-8
dc.subject samostanowienie pl_PL.UTF-8
dc.subject samoorganizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject samorealizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject samodzielność pl_PL.UTF-8
dc.subject samokontrola pl_PL.UTF-8
dc.subject samoocena pl_PL.UTF-8
dc.subject samomotywacja pl_PL.UTF-8
dc.subject samorozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject occupational stress pl_PL.UTF-8
dc.subject professional burnout pl_PL.UTF-8
dc.subject mental self-control pl_PL.UTF-8
dc.subject self-management pl_PL.UTF-8
dc.subject self-knowledge pl_PL.UTF-8
dc.subject self-determination pl_PL.UTF-8
dc.subject self-organization pl_PL.UTF-8
dc.subject self-realization pl_PL.UTF-8
dc.subject independence pl_PL.UTF-8
dc.subject self-control pl_PL.UTF-8
dc.subject self-concept pl_PL.UTF-8
dc.subject self-motivation pl_PL.UTF-8
dc.subject self-development pl_PL.UTF-8
dc.title Профессиональное выгорание у менеджеров pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.3.20


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje