Repozytorium UR

Recently added

DSpace Repository

Kolegium Nauk Społecznych: Recent submissions

 • Łukaszek, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
 • Uberman, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Przedmiotem pracy jest samorzutna twórczość plastyczna dziecka, w jej najbardziej wyrazistej formie – rysunku, od momentu pierwszej uchwyconej bazgroty, aż do ilustracji o cechach realistyczno-naturalistycznych, od wczesnego ...
 • Magdoń, Antoni (Wydawnictwo Bernardinum, 2021)
  Książka Ekonomia wobec osoby ludzkiej, oparta o studia nad dorobkiem czterech autorów, zwłaszcza myśli Jana Pawła II, porusza problem znaczenia chrześcijańskiego przesłania dla właściwego ugruntowania demokratycznego ...
 • Majka, Paweł (WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2021)
  Monografia dotyczy szczegółowej analizy na gruncie polskiego prawa podatkowego kwestii związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem oraz udostępnianiem informacji podatkowych przez organy podatkowe. Ponadto analizowane są ...
 • Ungeheuer-Gołąb, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Monografia dotyczy roli poezji lirycznej w edukacji i życiu dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Książka składa się z czterech części, które zawierają przemyślenia teoretyczne, ale też wspomniane wątki badawcze. ...
 • Tuczyński, Krystian (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Świat w dobie społeczeństwa informacyjnego stoi pod znakiem gwałtownych przeobrażeń. Towarzyszące naszemu życiu zmiany dotyczą każdej jego dziedziny, w tym również edukacji akademickiej. Zadaniem szkolnictwa wyższego jest ...
 • Jaworski, Piotr (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-01-20)
  Wychowanie religijne dzieci i młodzieży zawsze stanowiło przedmiot szczególnej troski władz kościelnych i państwowych, jak również społeczeństwa polskiego. Tematyka niniejszej rozprawy dotyczy roli edukacji religijnej ...
 • Cherevko, Heorhiy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12-27)
  W monografii przedstawiono teoretyczne podstawy i metodyczne zasady badania problemu kształtowania decyzji o charakterze finansowym przez konsumentów w zależności od wewnętrznych i zewnętrznych czynników. Pokazano rezultaty ...
 • Sarama, Maria; Chorób, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12-15)
  Główne cele podjętych i opisanych w niniejszej monografii badań to: - konceptualizacja transformacji cyfrowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów społecznych i ekonomicznych oraz wykazanie wielostronnego ...
 • Sulikowska-Dejena, Agata (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-01-13)
  Przedmiotem rozprawy jest proces konstruowania koncepcji artysty i sztuki w polu działań artystek i artystów sztuk wizualnych zamieszkujących województwo podkarpackie. Głównym jej celem jest odpowiedź na pytanie, jak ...
 • Englert-Bator, Anna (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-12-22)
  W pracy została podjęta próba poznania i zrozumienia prawidłowości funkcjonowania wartości uczciwości w życiu jednostki oraz grupy w kontekście procesu edukacji, uzyskana poprzez badanie postaw wobec naruszania ...
 • Pater, Patrycja (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-12-16)
  Celem głównym dysertacji było określenie które i w jakim zakresie, wybrane podmiotowe czynniki wyjaśniają podejmowanie przez pracowników uczelni działań inkluzyjnych względem studentów z niepełnosprawnością. W tym ...
 • Skawina, Barbara (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-12-02)
  Dysertacja doktorska na temat: Przystosowanie społeczne osób z autyzmem lub zespołem Aspergera. Analiza socjologiczna rozpatruje problem umiejętności przystosowawczych w społeczeństwie osób z diagnozą spektrum ...
 • Bachurska, Beata (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-12-01)
  Głównym celem pracy było określenie pozycji referendarza sądowego w procesie karnym. Rozprawa podzielona została na dziewięć rozdziałów. Przedstawiono zarówno rys historyczny instytucji referendarza sądowego, ...
 • Karaś, Piotr (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-10-26)
  Dysertacja dotyczy analizy stanu wykorzystania platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawo wych i przedstawia perspektywy rozwoju. Badania uka zujące aktualną kondycję infrastruktury informatycznej szkół zostały ...
 • Jamrógiewicz, Beata (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-11-04)
  Przedmiotem badań podjętych w dysertacji, uczyniono subiektywny obraz społecznej rzeczywistości osób z chorobą Parkinsona – twórców sztuki. Zmierzono do uchwycenia i zobrazowania tego, w jaki sposób osoby z chorobą ...
 • Kuzin, Maria (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-09-28)
  Celem głównym niniejszej dysertacji było znalezienie czynników warunkujących autorytet współczesnego nauczyciela i określenie stopnia ich wpływu na podstawie badania sondażowego oraz nauczycielskich wspomnień. W ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo KUL, 2011)
  A preliminary survey of the subject related literature showed that a research connected with family homelessness is undertaken very rarely. This phenomenon is a dangerous experience for an individual, but also the issue ...
 • Szluz, Beata (Prešovská univerzita, Prešov, 2011)
  Bezdomność jest jednym z trudniejszych do zbadania i rozwiązania problemów społecznych. Wspomniana trudność wynika z jednej strony z kosztowności badań, wiąże się z niebezpieczeństwem, na które naraża się badacz. Z drugiej ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006)
  Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesności. Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów i rozpowszechnienia zjawiska oraz konsekwencji, jakie wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym. Rozmiar ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje