Repozytorium UR

Kolegium Nauk Społecznych

DSpace Repository

Kolegium Nauk Społecznych

Recent Submissions

 • Skawina, Barbara (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-12-02)
  Dysertacja doktorska na temat: Przystosowanie społeczne osób z autyzmem lub zespołem Aspergera. Analiza socjologiczna rozpatruje problem umiejętności przystosowawczych w społeczeństwie osób z diagnozą spektrum ...
 • Bachurska, Beata (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-12-01)
  Głównym celem pracy było określenie pozycji referendarza sądowego w procesie karnym. Rozprawa podzielona została na dziewięć rozdziałów. Przedstawiono zarówno rys historyczny instytucji referendarza sądowego, ...
 • Karaś, Piotr (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-10-26)
  Dysertacja dotyczy analizy stanu wykorzystania platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawo wych i przedstawia perspektywy rozwoju. Badania uka zujące aktualną kondycję infrastruktury informatycznej szkół zostały ...
 • Jamrógiewicz, Beata (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-11-04)
  Przedmiotem badań podjętych w dysertacji, uczyniono subiektywny obraz społecznej rzeczywistości osób z chorobą Parkinsona – twórców sztuki. Zmierzono do uchwycenia i zobrazowania tego, w jaki sposób osoby z chorobą ...
 • Kuzin, Maria (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-09-28)
  Celem głównym niniejszej dysertacji było znalezienie czynników warunkujących autorytet współczesnego nauczyciela i określenie stopnia ich wpływu na podstawie badania sondażowego oraz nauczycielskich wspomnień. W ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo KUL, 2011)
  A preliminary survey of the subject related literature showed that a research connected with family homelessness is undertaken very rarely. This phenomenon is a dangerous experience for an individual, but also the issue ...
 • Szluz, Beata (Prešovská univerzita, Prešov, 2011)
  Bezdomność jest jednym z trudniejszych do zbadania i rozwiązania problemów społecznych. Wspomniana trudność wynika z jednej strony z kosztowności badań, wiąże się z niebezpieczeństwem, na które naraża się badacz. Z drugiej ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006)
  Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesności. Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów i rozpowszechnienia zjawiska oraz konsekwencji, jakie wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym. Rozmiar ...
 • Szluz, Beata (TNFS, 2011)
  This article was written based on a larger, their own studies that were conducted in 2009 among the 52 homeless women in podkarpackie voivodship. People were matched in terms of age, place of residence during the research ...
 • Szluz, Beata; Klonowska, Honorata (Wydawnictwo Koraw, 2011)
  Homelessness is the common phenomenon, not only in our country, but in other countries too. Due to the spreading scale, the most common analysis and research is done on the homeless men, rarely on women. There are seldom ...
 • Piróg, Krzysztof; Jedynak, Witold; Wilk, Sławomir; Kotowska, Agata; Motyka, Marek; Pokrzywa, Magdalena; Witkowska-Paleń, Anna (Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 2021-07-28)
  Niepełnosprawność nie jest tylko kwestią odnoszącą się do stanu zdrowia, ale ma też znaczenie społeczne, a jej rozumienie i postrzeganie jest w dużym stopniu warunkowane kulturowo. Od tego, w jaki sposób jest postrzegana ...
 • Tomczuk, Marek (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-09-22)
  Sektor mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) odgrywa coraz ważniejszą rolę w systemie gospodarczym Polski. MMP stanowią 99% wszystkich firm w Polsce i odpowiadają za blisko 40% PKB. Przedmiotem badania są determinanty ...
 • Kuca, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W ramach tekstu poddano analizie funkcjonowanie grupy Sagier jako nowego podmiotu na rynku wydawców mediów regionalnych w Rzeszowie.
 • Jedynak, Bogumił (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-06-18)
  Tematem niniejszej rozprawy doktorskiej jest studium socjologiczno - kryminologiczne poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Dąbrowa Tarnowska. Rozprawa ma charakter empiryczny z zachowaniem logicznego ciągu ...
 • Baracz, Anna (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-04-30)
  Przedmiotem prezentowanej pracy jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w powiecie puławskim w latach 1999 – 2016. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w powiecie puławskim nie było dotychczas ...
 • Furman Wojciech; Kuca Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Przedstawiony w publikacji zbiór tekstów dotyczy przemian mediów regionalnych i lokalnych rozumianych jako organizacje wyspecjalizowane w tworzeniu i rozpowszechnianiu przekazów dziennikarskich, lecz o zasięgu mniejszym ...
 • Chmielewski Zbigniew; Kuca Paweł; Polak Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Publikacja jest próbą spojrzenia na sposób komunikowania przyjęty przez różne szczeble samorządu terytorialnego w Polsce w polityce informacyjnej, w tym działań z zakresu public relations. Praca obejmuje wyniki badań ...
 • Furman Wojciech; Kuca Paweł; Szczepański Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedstawione w książce artykuły dotyczą tradycyjnej i nowoczesnej roli mediów w kampaniach wyborczych tak w Polsce, jak i na świecie. Zasadniczo koncentrują się one na pięciu obszarach: uwagach natury teoretycznej, wyborach ...
 • Kuca Paweł; Polak Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  W tekście zaprezentowano i poddano analizie funkcjonowanie narzędzi i zadań realizowanych w zakresie zewnętrznej polityki informacyjnej na przykładzie działań prowadzonych w sejmiku województwa podkarpackiego. Analiza ...
 • Kuca, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł dotyczy historii i funkcjonowania Polskiego Radia Rzeszów, regionalnej rozgłośni publicznego radia w Rzeszowie. W tekście opisano historię rozgłośni, jej funkcjonowanie po roku 1990, misję stacji, strukturę redakcji ...

View more