Repozytorium UR

Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów unijnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kunasz, Marek
dc.date.accessioned 2016-07-07T09:42:17Z
dc.date.available 2016-07-07T09:42:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 345–357 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1708
dc.description.abstract Przedmiotem badań prezentowanych w pracy jest bierność zawodowa. W pracy prowadzono analizy populacji biernych zawodowo na tle innych grup uczestników rynku pracy (pracujących i bezrobotnych, czyli aktywnych zawodowo) w Polsce i w Unii Europejskiej. Przeprowadzono także analizy wewnętrznej struktury populacji biernych zawodowo z uwzględnieniem jako kryterium podziału populacji deklarowanej w badaniach BAEL przyczyny bierności zawodowej w Polsce oraz trzech grupach krajów – ogółu (27) krajów unijnych oraz krajów tzw. starej (EU-15) i nowej (EU-12) Unii. Poza ujęciem ogólnym analizy w powyższym zakresie prowadzono na grupach kobiet i mężczyzn. Zakres czasowy prowadzonych badań obejmuje okres lat 2002–2012. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Professional passivity constitutes a subject of research presented in the paper. Analyses of populations which are professionally passive at the background of other participants of the labour market (employed and unemployed – i.e. professionally active) in Poland and the European Union were conducted. Analyses of internal structure of the populations which remain professionally passive was performed in the paper accounting for division of the declared population in the BAEL researches the cause of the professional passivity in Poland and three groups of countries – all (27) member states of the European Union and countries of so called Old Union (EU-15) and New Union (EU-12). The analyses concerning the above mentioned scope also focused on the groups of women and men. The time scope of conducted analyses includes period from 2002 to 2012. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rynek pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject zasoby pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject bierność zawodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject Unia Europejska pl_PL.UTF-8
dc.subject labour market pl_PL.UTF-8
dc.subject labour resources pl_PL.UTF-8
dc.subject professional passivity pl_PL.UTF-8
dc.subject European Union pl_PL.UTF-8
dc.title Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów unijnych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.2.20


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje