Repozytorium UR

Próba oszacowania kosztów wdrożenia konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Badyda, Krzysztof
dc.contributor.author Niewiński, Grzegorz Maciej
dc.contributor.author Patrycy, Andrzej
dc.contributor.author Orzeszek, Wojciech
dc.date.accessioned 2016-07-07T08:43:11Z
dc.date.available 2016-07-07T08:43:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 315–333 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1706
dc.description.abstract Celem pracy jest próba oszacowania kosztów, jakie musi ponieść polski sektor elektroenergetyczny oraz omówienie możliwych wariantów dostosowania istniejących instalacji energetycznego spalania do wymogów konkluzji BAT na skutek wprowadzenia do prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych – zwanej Dyrektywą IED. Dyrektywa oprócz wprowadzenia nowych zaostrzonych standardów emisyjnych wymaga, aby w ramach dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik – BREF, dla rodzajów działalności przemysłowych wymienionych w jej aneksie I zostały opracowane konkluzje BAT, określające wymagania związane z najlepszymi dostępnymi technikami BAT na terenie całej Wspólnoty Europejskiej, które mają być m.in. podstawą do wydawania pozwoleń zintegrowanych przez właściwe organy ochrony środowiska. W opublikowanych projektach konkluzji BAT zawarto istotne zaostrzenia wymogów emisyjnych dla instalacji opalanych paliwami stałymi względem obecnie obowiązujących przepisów i dyrektywy IED. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The goal of the study is to estimate the cost of adapting the Polish energy sector and its existing combustion plants to the requirements of BAT conclusions as required by the implementation of the Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (also known as the Industrial Emissions Directive or IED) and discuss possible methods for such adaptations. The Directive in addition to the introduction of new stringent emission standards require that within the Reference Documents on Best Available Techniques – BREF for the types of industrial activities listed in its Annex I conclusions BAT have been developed, defining requirements for best available techniques throughout the EU which will be the basis for integrated permitting by the competent environmental authorities. In the published draft BAT conclusions significant tightening of emission standards for power installations burning solid fuels in terms of the current provisions and IED are included. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject emisje zanieczyszczeń pl_PL.UTF-8
dc.subject IED pl_PL.UTF-8
dc.subject BAT pl_PL.UTF-8
dc.subject BREF pl_PL.UTF-8
dc.subject air pollution emissions pl_PL.UTF-8
dc.title Próba oszacowania kosztów wdrożenia konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.2.18


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje