Repozytorium UR

Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zalega, Tomasz
dc.date.accessioned 2016-07-07T07:30:51Z
dc.date.available 2016-07-07T07:30:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 202–225 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1699
dc.description.abstract Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań na temat wzajemnych powiązań między innowacjami a konsumpcją i zachowaniami współczesnych konsumentów na rynku. W pierwszej części tekstu skoncentrowano się na wyjaśnieniu pojęcia i istoty nowych trendów i innowacji. Z kolei w dalszej części opracowania omówiono dostrzegalne symptomy innowacyjności w zachowaniach współczesnych konsumentów. Z uwagi na wymogi objętościowe czasopisma, w artykule, w sposób syntetyczny, przeanalizowano najważniejsze, zdaniem autora, alternatywne trendy konsumenckie świadczące o innowacyjnych zachowaniach konsumentów na rynku. Uwagę poświęcono także uwarunkowaniom rozwoju i przejawom prosumpcji, mediom społecznościowym, multitaskingowi, crowdsourcingowi, Point&Know/Point&Buy, konsumpcji kolaboratywnej i sprytnym zakupom. To właśnie w tzw. nowych trendach i przejawach prosumpcyjnych znawcy tematu dopatrują się przejawów konsumpcji innowacyjnej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents a theoretical discussion of the relationships between innovations on the one hand and consumption and market behaviours of contemporary consumers on the other hand. In the first part of the article, the focus is on the notion and nature of new trends and innovation. In the next part, the discussion moves to the discernible manifestations of innovative behaviours of contemporary consumers. Because of the limited space allocated by the journal, the author concisely analyses the most interesting, in his opinion, alternative consumer trends pointing to innovative behaviour of consumers in the market. Much attention is also given to factors in the development and manifestation of prosumption, social media, multitasking, crowdsourcing, Point&Know/Point&Buy, collaborative consumption and smart shopping. It is the so-called “new” trends and manifestations of prosumption that the specialists in this field tend to treat as indications of innovative consumption. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject innowacje pl_PL.UTF-8
dc.subject prosumpcja pl_PL.UTF-8
dc.subject media społecznościowe pl_PL.UTF-8
dc.subject crowdsoursing pl_PL.UTF-8
dc.subject multitasking pl_PL.UTF-8
dc.subject konsumpcja kolaboratywna pl_PL.UTF-8
dc.subject sprytne zakupy pl_PL.UTF-8
dc.subject innovation pl_PL.UTF-8
dc.subject prosumption pl_PL.UTF-8
dc.subject social media pl_PL.UTF-8
dc.subject crowdsourcing pl_PL.UTF-8
dc.subject collaborative consumption pl_PL.UTF-8
dc.subject smart shopping pl_PL.UTF-8
dc.title Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.2.11


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje