Repozytorium UR

‘Capital’ Accumulation, Economic Growth and Income Distribution: Different Theories and 20th and 21st Century Evidence

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Valente, Riccardo
dc.date.accessioned 2016-07-06T12:09:57Z
dc.date.available 2016-07-06T12:09:57Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 148–179 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1696
dc.description.abstract In present article both different theoretical approaches to linkages between income distribution, capital accumulation and economic growth and an introductory analysis of those variables evolution during 20th and 21st century in main market economies were presented. In first section „mainstream” approach to income distribution and capital accumulation was analysed, pointing out that according to this school of thought a positive linkage between high income inequalities, high capital accumulation and high economic growth can be expected to exist. Second section considered heterodox arguments contesting various „mainstream” arguments based on the role of capital (or investment and saving) supply and demand functions. It was, then, pointed out that, in an integrated Keynesain-Classical approach, rather a positive linkage between low income inequalities, high capital accumulation and high economic growth can be expected to exist. Third section presented data about income inequalities, capital accumulation and economic growth evolution in France, Germany, United Kingdom and United States in the period 1900–2010. Basing on data it was possible to point out that low income inequalities registered in the 1950–1979 period were paralleled by high capital accumulation and economic growth. Higher income inequalities registered in the 1900–1949 and 1980–2010 periods coupled, instead, with lower capital accumulation and economic growth. Heterodox authors’ reasoning was, then, argued to be more in line with 20th and 21st century experience. In the conclusions, integrated inquiry of income distribution, capital accumulation and economic growth linkages and parallel evolution was, thus, argued to be a very fruitful and particularly open to debate field for future researches. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W opracowaniu przedstawiono zarówno różne podejścia teoretyczne dotyczące powiązania pomiędzy podziałem dochodu, akumulacją kapitału i wzrostem gospodarczym, jak i wstępną analizę danych dotyczących ewolucji tych zmiennych w ciągu XX i XXI wieku w najistotniejszych gospodarkach rynkowych. W pierwszej części przeanalizowano podejście głównego nurtu do podziału dochodu i akumulacji kapitału. Podkreślono, iż zgodnie z tą szkołą myśli istnieje pozytywne powiązanie pomiędzy wysokimi nierównościami dochodowymi, wysoką akumulacją kapitału a wzrostem gospodarczym. W drugiej części artykułu wzięte pod uwagę zostały heterodoksyjne argumenty, które kwestionują różne założenia głównego nurtu oparte na roli funkcji popytu i podaży kapitału (lub inwestycji i oszczędności). Zauważono, iż, zgodnie ze zintegrowanym podejściem Keynesowsko-Klasycznym, jest możliwe istnienie pozytywnego powiązania pomiędzy niskimi nierównościami dochodowymi, wysoką akumulacją kapitału i wysokim wzrostem gospodarczym. W trzeciej części opracowania przedstawiono dane dotyczące ewolucji nierówności dochodowych, akumulacji kapitału i wzrostu gospodarczego we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych w okresie 1900–2010. Na podstawie danych możliwe było podkreślenie faktu, że niskim nierównościom dochodowym, występującym w okresie 1950–1979, towarzyszyły wysoka akumulacja kapitału i wysoki wzrost gospodarczy. Wyższe nierówności dochodowe występujące w okresach 1900–1949 i 1980–2010 wiązały się natomiast z niższą akumulacją i niższym wzrostem gospodarczym. Stwierdzono zatem, że rozumowanie autorów heterodoksyjnych było bardziej zgodne z doświadczeniem XX i XXI wieku. W konkluzjach stwierdzono, że prowadzenie zintegrowanej analizy, zarówno powiązania pomiędzy podziałem dochodu, akumulacją kapitału i wzrostem gospodarczym, jak i równoległej ewolucji tych zmiennych jest polem dla dalszych badań, które mogą okazać się szczególnie owocne i otwarte dla debaty. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject income distribution pl_PL.UTF-8
dc.subject capital accumulation pl_PL.UTF-8
dc.subject economic growth pl_PL.UTF-8
dc.subject Keynesian theory pl_PL.UTF-8
dc.subject Sraffian theory pl_PL.UTF-8
dc.subject podział dochodu pl_PL.UTF-8
dc.subject akumulacja kapitału pl_PL.UTF-8
dc.subject wzrost gospodarczy pl_PL.UTF-8
dc.subject teoria Keynesowska pl_PL.UTF-8
dc.subject teoria Sraffiańska pl_PL.UTF-8
dc.title ‘Capital’ Accumulation, Economic Growth and Income Distribution: Different Theories and 20th and 21st Century Evidence pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.2.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje