Repozytorium UR

Koncepcje modernizacji: zarządzania długiem publicznym oraz strategii długu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Klukowski, Leszek
dc.date.accessioned 2016-07-06T11:00:57Z
dc.date.available 2016-07-06T11:00:57Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 135–147 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1695
dc.description.abstract Wysoki lub nadmierny poziom długu publicznego stwarza stałe trudności dla finansów publicznych, m.in.: napięcia w budżecie państwa (wskutek wysokich kosztów obsługi), konieczność uruchomienia rezerw, ograniczenia w realizacji niektórych celów. Ponadto, pogarsza warunki funkcjonowania gospodarki, m.in. z powodu: zmniejszenia kredytu dla gospodarki, wzrostu opodatkowania, obniżenia ratingu (powodującego wzrost stóp procentowych). Wysoki, subkryzysowy poziom zadłużenia wymaga efektywnego – optymalnego – systemu zarządzania długiem i strategii długu. Zarządzanie polega na: określaniu poziomu i struktury długu, rodzajowej i wg wierzycieli oraz przepływów finansowych wynikających z długu. Jako podstawowy cel zarządzania przyjmuje się minimalizację kosztów obsługi, przy ograniczeniu ryzyka, głównie stopy procentowej, oraz spełnieniu warunków dotyczących pożądanych cech długu. Strategia długu uwzględnia dodatkowo cele i uwarunkowania makroekonomiczne w dłuższym horyzoncie czasu; podstawowym celem jest maksymalizacja dobrobytu. Realizacja celów zarządzania długiem i strategii długu jest złożonym problemem decyzyjnym wymaga sformułowania spójnego zestawu problemów optymalizacyjnych. Do ich rozwiązania niezbędne jest zastosowanie metod programowania matematycznego i teorii gier. Sformułowanie numerycznej postaci problemów optymalizacyjnych wymaga też zastosowania metod analitycznych, diagnostycznych i prognostycznych, z zakresu statystyki, ekonometrii i inteligencji obliczeniowej. Istotnym składnikiem optymalizacji w zakresie długu jest ponadto wsad ekspercki. W opinii autora tego tekstu, nie jest możliwe zapewnienie rzeczywistej optymalności zarządzania i strategii długu bez zastosowania wymienionego powyżej instrumentarium. Nieoptymalność powoduje znaczące straty dla finansów publicznych, m.in. wskutek nadmiernych kosztów obsługi (ich poziom zbliża się do 50 mld zł rocznie). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract High or excessive level of public debt results in permanent difficulties for public finance, especially: tension in state budget (in the consequence of high servicing costs), necessity of activation of reserves, limitation in some expenditures. Moreover, it deteriorates conditions of operating of economy, as a result of: reduction of credit, increase of taxation, decrease of rating (causing of increase of interest rates). High, sub-crisis level of debt requires effective – optimal – system of management and strategy. The debt management consists of: determining of debt level and structure, accordingly to the type of instruments and creditors and financial flows resulting from the debt. The main purpose of the management is minimization of servicing costs, under constraints for risk level, especially interest rate, and satisfying of conditions about required debt features. Debt strategy takes into account macroeconomic targets and conditions; the basic is maximization of welfare. Realization of purposes of debt management is the complex decision problem – it requires formulation of coherent set of optimization problems. They can be solved with a use of mathematical programming methods and theory of games. Formulation of numerical form of optimization problems require application of analytic, diagnostic and forecasting methods, based on statistics, econometrics and computational intelligence. Important part of debt optimization is also experts’ component. In the author opinion it is not possible to guarantee actual optimization of debt management and strategy without application of the mentioned above methodology. Lack of optimality indicates significant losses for the public finance, especially as a result of excessive servicing costs (their level approach the level of 50 milliards of Polish zlotys). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject optymalizacja zarządzania i strategii długu publicznego pl_PL.UTF-8
dc.subject zastosowanie programowania matematycznego pl_PL.UTF-8
dc.subject teorii gier i inteligencji obliczeniowej pl_PL.UTF-8
dc.subject optimization of management and strategy of public debt pl_PL.UTF-8
dc.subject application of mathematical programming pl_PL.UTF-8
dc.subject theory of games and computational intelligence pl_PL.UTF-8
dc.title Koncepcje modernizacji: zarządzania długiem publicznym oraz strategii długu pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.2.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje