Repozytorium UR

Ocena stabilności posturalnej kobiet z deformacją stopy o charakterze palucha koślawego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Walaszek, Robert
dc.contributor.author Ridan, Tomasz
dc.contributor.author Walaszek, Katarzyna
dc.contributor.author Burdacki, Marcin
dc.date.accessioned 2016-06-21T12:12:02Z
dc.date.available 2016-06-21T12:12:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Andrzej Kwolek, Medical Review T. 14, z. 1 (2016), s. 48-60 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-6761
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1618
dc.description.abstract Wstęp. Paluch koślawy jest postępującą deformacją stóp charakteryzującą się bocznym odchyleniem palucha z przyśrodkowym odchyleniem I kości śródstopia. Deformacja stóp oraz związane z nią objawy wiążą się ze znacznymi dolegliwościami i poważnymi skutkami zdrowotnymi w postaci ograniczeń funkcjonalnych i często występujących upadków. Cel badań. Celem pracy była ocena stabilności posturalnej kobiet w wieku 26-75 lat z deformacją stopy o charakterze palucha koślawego w porównaniu z grupą kontrolną. Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 88 kobiet w wieku od 26 do 75 lat, w tym 47 kobiet z koślawością palucha i 41 kobiet bez cech koślawości. Badania przeprowadzono w Centrum Podiomed przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie, w okresie od września 2014 do kwietnia 2015 roku. Klasyfikacji do grup dokonano na podstawie wartości wielkości kąta palucha koślawego. Dla kąta powyżej 15° sklasyfikowano kobiety do grupy badawczej, natomiast dla kąta poniżej 15° do grupy kontrolnej. Głównym narzędziem pomiarowym służącym do wyznaczenia parametrów stabilometrycznych i odbitek stóp była mata tensometryczna PLATFORMA E.P.S./R1 wraz z oprogramowaniem Biomech 2013. Pomiar na macie obejmował analizę w warunkach statyki. Pomiar stabilności trwał 5 sekund. Kąt palucha koślawego (HVA) dla każdej ze stóp wyznaczany był manualnie. Wyniki. Występowanie palucha koślawego determinuje duże zmiany w stabilności posturalnej badanych kobiet. Wnioski. Stwierdzono występowanie statystycznie istotnych różnic między wartościami parametrów stabilometrycznych i odbitek stóp kobiet z deformacją stóp i zdrowych. W grupie badawczej stwierdzono statystycznie istotne związki między wartościami kąta palucha koślawego a niektórymi parametrami stabilometrycznymi i odbitek stóp. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Introduction. Hallux valgus is a progressive form of deformity of feet with lateral deviation of the hallux and medial deviation of the first metatarsal. This deformity along with its accompanying symptoms is associated with significant pain and serious consequences in terms of the patient’s physical restrictions and frequent falls. Aim of the Study. The study assessed the postural stability of women aged between 26-75, suffering from hallux valgus, as opposed to the control group. Material and methods. The study involved a group of 88 women aged 26-75, including 47 women with hallux valgus and 41 without this deformity. The study was conducted between September 2014 and April 2015, at a medical centre called Centrum Podiomed located in Krakow. The subjects of the study had been assigned to the two groups based on the measurements of the deviation of the big toe. The women with the deviation of less than 15° were assigned to the control group, whereas those with the deviation of more than 15° were put in the actual study group. The main measuring tool used during the study to assess the stabilometry parameters and parameters of women’s footprints was a tensometric matt, PLATFORMA E.P.S./R1, and its software Biomech 2013. Static analysis was conducted using the matt. The measurement of stability took 5 seconds at a time. The hallux valgus angle (HVA) for each foot was measured manually. Results. Presence of hallux valgus deformity has a significant effect on postural stability of the examined women. Conclusions. The study has showed statistically significant differences of stabilometric parameters and footprint parameters between the women with hallux valgus and the healthy subjects. The study has also showed statistically significant correlations between the HVA values and some stabilometric parameters and footprints in the study group. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zmiany zwyrodnieniowe pl_PL.UTF-8
dc.subject deformacje stóp pl_PL.UTF-8
dc.subject stabilometria pl_PL.UTF-8
dc.subject degenerative changes pl_PL.UTF-8
dc.subject foot deformities pl_PL.UTF-8
dc.subject stabilometry pl_PL.UTF-8
dc.title Ocena stabilności posturalnej kobiet z deformacją stopy o charakterze palucha koślawego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Assessment of Postural Stability of Women with Hallux Valgus pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/medrev.2016.1.4


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje