Repozytorium UR

Miejsce Piastowe w XVI-XIX wieku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wrona, Grzegorz
dc.date.accessioned 2016-06-03T09:05:40Z
dc.date.available 2016-06-03T09:05:40Z
dc.date.issued 2016-06-03
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1596
dc.description.abstract Celem pracy jest wszechstronne prześledzenie i ukazanie różnorakich aspektów życia społeczności wiejskiej Miejsca Piastowego na przestrzeni XVI –XIX wieku. Analizowane zagadnienia starano się przedstawić tak w wymiarze indywidualnym, poprzez odwoływanie się do pojedynczych przykładów, jak i w ujęciu zbiorowym, w kontekście całej społeczności chłopskiej połączonej więziami rodzinnymi, społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi. Przyjęty zakres terytorialny koncentruje się przede wszystkim na obszarze tytułowej wsi i zamieszkującej ją ludności, natomiast ramy chronologiczne obejmują okres od XVI do XIX wieku. Wyznaczone zostały przede wszystkim istniejącą bazą źródłową w postaci wytworów kancelarii miejsteckiego sądu wiejskiego, które stanowią podstawę zawartości merytorycznej rozprawy. Uzupełnione dokumentami z czasów zaboru austriackiego i wytworami proweniencji kościelnej, pozwoliły przedstawić dzieje wsi do końca XIX stulecia. Pracę oparto przede wszystkim na podstawie rękopiśmiennych przekazów źródłowych pochodzących głównie ze zbiorów Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Poszukiwanie informacji źródłowych przeprowadzono również w archiwach krajowych (Biblioteka Kórnicka PAN, Biblioteka PAN i PAU w Krakowie, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The objective of the present work paper is to thoroughly look at the various aspects of life of the rural community of Miejsce Piastowe between XVI and XIX century. The author wanted to show analyzed issues both in the individual dimension, by reference to individual examples and in terms of the collective, in the context of the whole community of peasant. The territorial scope focuses mainly on the area of the titled village and the population living in it. The chronological framework refers to the period from the sixteenth to the nineteenth century. Completed documents from the time of the Austrian partition and products of provenance church, helped present the history of the village to the end of the nineteenth century. The work was based primarily on the basis of the manuscript source materials coming mainly from the collections of the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv. The search for source information was also conducted in the national archives (Library in Kornik, Central Archives of Historical Records in Warsaw, National Archives in Krakow, State Archive in Przemysl, State Archives in Rzeszow, Library in Wrcocław). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Miejsce Piastowe pl_PL.UTF-8
dc.subject królewszczyzna pl_PL.UTF-8
dc.subject księgi sądowe pl_PL.UTF-8
dc.subject cyrkuł sanocki pl_PL.UTF-8
dc.subject Galicja pl_PL.UTF-8
dc.subject crown land pl_PL.UTF-8
dc.subject the books of village courts pl_PL.UTF-8
dc.subject discrict of Sanok pl_PL.UTF-8
dc.subject Galicia pl_PL.UTF-8
dc.title Miejsce Piastowe w XVI-XIX wieku pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Miejsce Piastowe in the XVI-XIX century pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje