Repozytorium UR

Miejsce e-learningu w zarządzaniu wiedzą

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Skrzypek, Elżbieta
dc.date.accessioned 2016-05-05T10:30:15Z
dc.date.available 2016-05-05T10:30:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 239-251 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1565
dc.description.abstract W artykule przedstawiono istotę i miejsce e-learningu w organizacji, pokazano obszary e-learningu, omówiono jego formy, wskazano wady i zalety zdalnego nauczania, porównano szkolenia tradycyjne i elektroniczne. Wskazano miejsce e-learningu w procesie zarządzania wiedzą. Celem artykułu jest wskazanie rosnącej roli rozwiązań e-learningowych we współczesnych organizacjach. Przeprowadzone w artykule analizy mają charakter teoretyczny i bazują na dorobku literatury naukowej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discusses the nature and role of e-learning in the organization, presenting the areas of e-learning, its forms, the advantages and disadvantages of distance learning, traditional vs electronic education, the place of e-learning in the process of knowledge management in organizations. The purpose of this article to highlight the growing role of e-learning in contemporary organizations. Analysis carried out in the article is theoretical in nature and is based on the achievements of the scientific publications. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject e-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject wiedza pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie wiedzą pl_PL.UTF-8
dc.subject rynek IT pl_PL.UTF-8
dc.subject technologie informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge management pl_PL.UTF-8
dc.subject IT market pl_PL.UTF-8
dc.subject information technology pl_PL.UTF-8
dc.title Miejsce e-learningu w zarządzaniu wiedzą pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.21


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje