Repozytorium UR

Dynamic Panel Models in the Analysis of Healthcare Functioning in Groups of Similar Powiats

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rozpędowska-Matraszek, Danuta
dc.date.accessioned 2016-05-05T09:07:44Z
dc.date.available 2016-05-05T09:07:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 152-165 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1558
dc.description.abstract The econometric analyss identifies factors which characterise the specificity of the poviats in a relevant way and influence on the human resources (working doctors) in the groups of poviats under study. Mention was made of factors, which affect the level of employment of doctors’ in poviats, although the strength of their impact was different. In Poland, the dissimilarity between poviats is a result of processes taking place in particular ar-eas of country and translate into a permanent lack of coherence, clearly seen in healthcare, despite of expectations of uniformity. The quality of the services provided by the public facilities and increasing role of social capital become an essential component and a source of competitive advantage of each region. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Zastosowana analiza statystyczno-ekonometryczna pozwoliła wskazać czynniki, które charakteryzują specyfikę powiatów w zakresie opieki zdrowotnej i wpływają na kapitał ludzki (pracujący lekarze) w badanych grupach powiatów. Wskazano czynniki wspólne, które wpływają na zatrudnienie lekarzy w powiatach, choć siła ich wpływu okazała się różna. Zróżnicowania regionalne w powiatach w Polsce są efektem procesów, jakie zachodziły na poszczególnych obszarach Polski i przekładają się na ciągły brak spójności, co wyraźnie uwidacznia się w opiece zdrowotnej, pomimo oczekiwań jednorodności. Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych pozwoliło na wyodrębnienie w składniku losowym dwóch składowych, dzięki czemu możliwe było wskazanie czynników, które w istotny sposób wpływają na dostęp do opieki zdrowotnej w grupach powiatów oraz umożliwią określić siłę tego wpływu na wzrastającą rolę zatrudnionych lekarzy, jako istotnego składnika i źródła przewagi konkurencyjności regionu. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject regional analysis pl_PL.UTF-8
dc.subject health economics pl_PL.UTF-8
dc.subject taxonomic analysis pl_PL.UTF-8
dc.subject dynamic panel model pl_PL.UTF-8
dc.subject analiza regionalna pl_PL.UTF-8
dc.subject ekonomika zdrowia pl_PL.UTF-8
dc.subject analiza taksonomiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject dynamiczny model panelowy pl_PL.UTF-8
dc.title Dynamic Panel Models in the Analysis of Healthcare Functioning in Groups of Similar Powiats pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.14


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje