Repozytorium UR

Zastosowanie statystyk przestrzennych w analizie dostępności do infrastruktury ICT w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
dc.contributor.author Zeug-Żebro, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-05-04T08:26:03Z
dc.date.available 2016-05-04T08:26:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 43-55 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1547
dc.description.abstract Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT stanowi bardzo ważny element w działalności gospodarczej. Jego rozwój pozwala zwiększyć wzrost gospodarczy, innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, a także zatrudnienie. Infrastruktura ICT jest nierozerwalnie związana z dostępem do Internetu oraz możliwościami jego upowszechniania, tj. techniczną dostępnością łączy internetowych oraz kosztem dostępu do nich, kosztem sprzętu do obsługi Internetu. W opracowaniu została przeprowadzona analiza dostępności do technologii ICT w Polsce, z uwzględnieniem podziału na województwa, za pomocą statystyk przestrzennych. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z banku danych lokalnych GUS. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The ICT sector is a very important element in economic activity. Its development can boost economic growth, innovation and competitiveness of the economy and increase employment. The ICT infrastructure is inextricably linked to the Internet and the possibilities of its dissemination, ie. the technical availability and the cost of access to the Internet as well as the cost of Internet equipment. The paper presents an analysis of the accessibility of ICT in Poland using spatial statistics. The data used in the study come from the Local Data Bank of the Central Statistical Office. All calculations and maps were made in the R CRAN. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject autokorelacja przestrzenna pl_PL.UTF-8
dc.subject infrastruktura ICT pl_PL.UTF-8
dc.subject syntetyczna miara rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.subject spatial autocorrelation pl_PL.UTF-8
dc.subject ICT infrastructure pl_PL.UTF-8
dc.subject synthetic measure of development pl_PL.UTF-8
dc.title Zastosowanie statystyk przestrzennych w analizie dostępności do infrastruktury ICT w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.4


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje