Repozytorium UR

Wykorzystanie koncepcji marketingu doświadczeń do budowania funkcjonalnych stron WWW

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Krawiec, Wioletta
dc.date.accessioned 2016-04-22T09:42:36Z
dc.date.available 2016-04-22T09:42:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 405-412 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1527
dc.description.abstract Dynamiczne zmiany gospodarcze, społeczne i technologiczne znacząco wpłynęły na sposób myślenia i mechanizmy podejmowania decyzji przez współczesnych klientów. Nowe pokolenie, zwane pokoleniem doświadczeń, wymaga od firm koncentracji na wszystkich wrażeniach, jakich doświadcza klient w kontakcie z firmą. Firma ma szansę odnieść sukces, jeżeli potrafi nawiązać z użytkownikiem danego nośnika niepowtarzalną więź opartą na autentycznym przeżyciu. Szansę na zdobycie znaczącej pozycji rynkowej mają firmy, które odważą się na zmianę strategii w oparciu o nowe trendy. Wymaga to zmiany w sposobie myślenia całej organizacji, zarówno w kwestii samych produktów, ludzi budujących firmę, jak i komunikacji za pośrednictwem np. strony internetowej. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie wpływu koncepcji marketingu doświadczeń na budowanie funkcjonalności stron WWW. Podjęta tematyka w artykule ma charakter przeglądowy. Stanowić może istotny wkład w projektowanie (przebudowę) stron WWW ujmując współczesny trend budowania doświadczeń i relacji emocjonalnych z użytkownikiem stron internetowych. Prezentowane treści dają podstawę do dalszego rozwoju metod badań funkcjonalności stron WWW i sposobu mierzenia jej funkcjonalności. W pracy przytoczono również przykłady firm (Nivea i Winiary), w obrębie których stosowane są działania nawiązujące do marketingu doświadczeń. Wykorzystując bodźce z obszaru modułu sensorycznego, emocjonalnego, opinii, zachowań, czy relacji przyczyniają się do utrzymania klienta i jednocześnie zwiększają siłę marką w otoczeniu firmy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Changes in economic, social and technological environment influenced the way of thinking and decision-making mechanisms of modern customers. The new generation, called “generation experience” requires from companies to focus on the all sensations experienced by the client in contact with the company. The company has a chance to succeed if the firm can to make contact with the user based on authentic experience. This requires a change in thinking throughout the organization, both in terms of the products themselves, the people building the company, as well as communication through the site. The purpose of this article is to present the impact of experience marketing on build a functional web sites for its users. This article is a review. It may be a significant contribution to the design (reconstruction) websites accordance with contemporary trend of providing experiences and emotional relations with the user web pages. Presented content provide the basis for further development of research methods the functionality of websites. The article also shows examples of companies (Nivea and Winiary) within which activities are performed referring to marketing experience. Using the five strategic elements that build and develop clients’ experience (the company contributes to customer retention and increasing of brand strength. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject funkcjonalność stron pl_PL.UTF-8
dc.subject marketing doświadczeń pl_PL.UTF-8
dc.subject projektowanie doświadczenia pl_PL.UTF-8
dc.subject functionality of websites pl_PL.UTF-8
dc.subject marketing experience pl_PL.UTF-8
dc.subject design experience pl_PL.UTF-8
dc.title Wykorzystanie koncepcji marketingu doświadczeń do budowania funkcjonalnych stron WWW pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.1.41


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje