Repozytorium UR

Online Food Distribution from the Perspective of Food Producers

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cyran, Kazimierz
dc.date.accessioned 2016-04-22T08:35:43Z
dc.date.available 2016-04-22T08:35:43Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 357-365 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1522
dc.description.abstract Development of the Internet undoubtedly revolutionised the economy of the world and caused the economic processes to accelerate. Owing to the development of the Web, companies can undertake actions of global nature and therefore extend the market they function on. Development of the Internet and progress in the field of information and communication technologies also plays a significant role in the transformations of distribution channels. Distribution of products via the Internet has been becoming increasingly popular in the recent years, which is confirmed by the data on the number of buyers buying online and the increasing value of online sales. The study is an attempt to assess the possibility of using the Internet for distribution of grocery products produced by small and medium food producing enterprises. The presented analyses indicate a growing interest in online food shopping, and this shows that this phenomenon is going to intensify. However, it should be noted that online food distribution will complement supply with food products purchased in brick and mortar stores, and online stores will be launched by trade companies operating on the market in traditional form. At the current scale of interest in online food shopping and high organisational and financial expenditures on running food distribution online by small food producers, such initiatives should be recognised as unjustified. Regardless of the continuous increase of interest in purchases of different kinds of products online and the optimism in regard to sales via this channel, this form of sales cannot be treated as a universal distribution channel, which every producer can and should use to sell their products. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Rozwój Internetu niewątpliwie zrewolucjonizował gospodarkę na świecie i spowodował, że procesy gospodarcze zdecydowanie przyspieszyły. Dzięki rozwojowi sieci firmy mogą podejmować działania o charakterze globalnym, a tym samym także poszerzać rynek na którym funkcjonują. Rozwój Internetu oraz postęp w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych odgrywa również istotną rolę w przeobrażeniach kanałów dystrybucji. Dystrybucja produktów za pośrednictwem Internetu staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularna, co potwierdzają dane dotyczące liczby nabywców kupujących w sieci oraz rosnąca wartość sprzedaży realizowanej tą drogą. W opracowaniu podjęto próbę oceny możliwości wykorzystania sieci Internet do dystrybucji produktów spożywczych wytwarzanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa produkujące żywność. Prezentowane analizy wskazują na rosnące zainteresowania zakupami żywności w sieci, a z tego wynika, że zjawisko to będzie się nasilać. Należy jednak zauważyć, że dystrybucja żywności w Internecie stanowić będzie uzupełnienie zaopatrzenia w produkty żywnościowe nabywane w sklepach stacjonarnych, a sklepy internetowe uruchamiały będą firmy handlowe prowadzące działalność na rynku w tradycyjnej formie. Przy obecnej skali zainteresowania zakupami żywności w sieci i wysokich nakładach organizacyjno-finansowych na prowadzenie dystrybucji żywności w Internecie przez małych producentów żywności, inicjatywy takie należy uznać za niezasadne. Pomimo obserwowanego ciągłego wzrostu zainteresowania zakupami różnego rodzaju produktów w Internecie i optymizmu dotyczącego sprzedaży za pośrednictwem tego kanału nie można traktować tej formy sprzedaży jako uniwersalnego kanału zbytu, za pośrednictwem którego każdy producent może i powinien sprzedawać swoje produkty. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject distribution pl_PL.UTF-8
dc.subject e-commerce pl_PL.UTF-8
dc.subject food product pl_PL.UTF-8
dc.subject dystrybucja pl_PL.UTF-8
dc.subject handel internetowy pl_PL.UTF-8
dc.subject produkt żywnościowy pl_PL.UTF-8
dc.title Online Food Distribution from the Perspective of Food Producers pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.1.36


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje