Komunikacja marketingowa w „social media” jako przejaw digitalizacji

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Petrykowska, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zmiany zachodzące w technologiach informatycznych i informacyjnych, w tym Internetu, przyczyniły się do powstania nowych możliwości komunikowania się firmy z otoczeniem, a zwłaszcza z klientami. Celem opracowania jest przybliżenie social media (SM) i ich podstawowych rodzajów oraz możliwości ich zastosowania w komunikacji marketingowej. Przy tworzeniu artykułu wykorzystano źródła literaturowe z zakresu social media, komunikacji marketingowej oraz źródła internetowe opisujące omawiane zagadnienia. Artykuł prezentuje treści związane z wykorzystaniem social media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Punktem wyjścia dla realizacji założonego celu są rozważania dotyczące definiowania social media i związanych z nimi pojęć, takich jak Web 2.0 i treści generowane przez użytkownika (User Generated Content). Następnie opisano rodzaje social media (klasyfikacja według Kaplana i Haenleina), takie jak: projekty oparte na zbiorowej współpracy, blogi, zbiorowości skupione wokół treści, wirtualne światy gier, wirtualne światy społecznościowe, serwisy (portale) społecznościowe. Przedstawiono również przykłady ich zastosowania w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Rozwój social media w wyniku digitalizacji przyczynił się do znacznego usprawnienia działań z zakresu komunikacji pomiędzy podmiotami rynkowymi, które dzięki temu mogą kreować pozytywny wizerunek w otoczeniu, umacniać świadomość marki wśród klientów oraz budować społeczności skupiające się wokół generowanych przez nie treści. Media społeczne oferują ponadto nowe możliwości konsumentom – w zakresie oceny produktów i dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi użytkownikami online.
The development of computer and information technology, including the Internet, has contributed to the creation of new ways enterprise's communicate with the environment, especially with customers. The main purpose of this paper is to present the definition of social media (SM), their basic types and examples of using social media in marketing communication. While preparing this study, the author referred to literature in the field of social media, marketing communications, and Internet sources which describe the discussed issues. The article presents the content associated with the use of social media in marketing communications. As the starting point, the author define the term social media and related concepts such as Web 2.0 and User Generated Content. Next the author describe basic types of social media (classification by Kaplan and Haenlein), such as: collaborative projects, blogs, content communities, social networking sites, virtual game worlds, virtual social worlds and Social networking sites. The development of social media resulting from digitization has contributed significantly to the improvements in activities related to communication between market entities and their customers. Due to that market entities are able to create a positive image in the environment, strengthen brand awareness among customers and build communities focusing on content generated by them. The social media, further, offers a new opportunity for consumers to evaluate the products and share their experience with other online users.
Opis
Słowa kluczowe
social media , Web 2.0 , User Generated Content , komunikacja marketingowa , marketing communications
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 255-263