The Use of Social Media by Local Government Units to Communicate with Stakeholders

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kuźniar, Wiesława
Szopiński, Wiesław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article presents trends in marketing communication of local government units, with particular emphasis on the role of social media. In recent years territorial units observe a gradual enrichment (and sometimes replacement) of a model of interpersonal communication and mass communication model by a marketing communication model in a hypermedia computing environment. One-to-one relationships and one-to-many relationships are therefore supplemented by many-to-many relationships. In light of these changes, which are related to the process of virtualisation, the classic forms of promotion such as advertising, personal promotion, sales promotion and public relations are enriched with new types of marketing communications, among which an increasingly important role is played by social media. All of the 30 biggest Polish cities have their own profiles on Facebook, Twitter, and Foursquare, and as many as 97% on Google+. Local government units use social media not only to run official profiles of cities, but they also create accounts on individual projects or events associated with unit’s functioning. Apart from official portals, a trend is observed to create informal ones, initiated by portal users of a given territory. While in the first case, the representatives of units have unlimited influence on the content presented, informal portals give little opportunities of influence to authorities. The study of 223 students of University of Rzeszow have shown that young people are not really interested in social networks as the forms of communication of their local government units with residents. They also show moderate interest in a website of their city / municipality. To counteract this trend, the presented content should be more attractive, encouraging residents to engage in dialogue and establish relationships with local authorities.
W artykule przedstawiono tendencje zmian w komunikacji marketingowej jednostek terytorialnych, ze szczególnym zaakcentowaniem roli mediów społecznościowych. W ostatnich latach obserwuje się w jednostkach terytorialnych stopniowe wzbogacanie (a czasem nawet zastępowanie) modelu komunikacji interpersonalnej i modelu masowej komunikacji marketingowej modelem komunikacji w hipermedialnym środowisku komputerowym. Relacje jeden do jeden i jeden do wielu uzupełniane są zatem relacjami typu: wielu do wielu. W świetle zachodzących zmian związanych z procesem wirtualizacji klasyczne formy promocji takie jak: reklama, promocja osobista, promocja dodatkowa i public relations wzbogacane są nowymi rodzajami komunikacji marketingowej, wśród których coraz ważniejszą rolę pełnią media społecznościowe. Spośród 30 największych miast Polski, wszystkie mają swoje profile na portalach: Facebook, Twitter oraz Foursquare, natomiast na Google+ aż 97%. Jednostki terytorialne wykorzystują media społecznościowe nie tylko do prowadzenia oficjalnych profili miast, ale również tworzą konta poświęcone poszczególnym projektom czy eventom związanym z funkcjonowaniem jednostki. Poza oficjalnymi portalami obserwuje się również rozwój nieformalnych, inicjowanych przez użytkowników prywatnych portali danego terytorium. O ile w pierwszym przypadku przedstawiciele jednostek mają nieograniczony wpływ na prezentowane treści, to w odniesieniu do nieoficjalnych portali możliwość oddziaływania władz jest niewielka. Przeprowadzone badania wśród 223 studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego wykazały, że młodzi ludzie dość słabo zainteresowani są portalami społecznościowymi jako formami komunikacji swoich jednostek z mieszkańcami. Wykazują oni również umiarkowane zainteresowanie stroną internetową swojego miasta/gminy. Aby temu przeciwdziałać należy uatrakcyjniać prezentowane treści, zachęcając mieszkańców do dialogu i kreowania relacji z władzami samorządowymi.
Opis
Słowa kluczowe
territorial units , marketing communication , social media , Internet , dialogue , marketing terytorialny , komunikacja marketingowa , media społecznościowe , dialog
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 247-254