Związek między jakością informacji w serwisach WWW związanych ze zdrowiem a ich rankingami

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Czerwiński, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników wstępnych badań dotyczących zależności pomiędzy oceną jakości informacji zawartej w serwisie WWW związanym ze zdrowiem a jego pozycją w różnych rankingach tych serwisów. Ocena jakości i selekcja informacji medycznej zawartej w serwisach WWW jest zagadnieniem trudnym, zarówno pod względem metodologicznym, jak i praktycznym. Ponadto jest ona dość kosztowna i z tych powodów nie jest w Polsce powszechna. Dlatego pozyskanie wiarygodnych i rzetelnych informacji stanowi istotny problem dla przeciętnego użytkownika serwisu WWW, który nie posiada wystarczającej wiedzy medycznej i nie jest w stanie samodzielnie ocenić jakości tych informacji. Czy możliwe jest wykorzystanie znanych rankingów witryn internetowych do oceny jakości informacji medycznej dostępnej w danym serwisie WWW? Przedstawione w artykule wyniki wstępnych badań nie są zachęcające i pokazują, że rankingi PageRank, Web of Trust, czy Alexa nie nadają się do oceny na ich podstawie jakości informacji w badanych serwisach. Mimo to w badanej próbie serwisów WWW związanych ze zdrowiem zweryfikowano hipotezę, że istnieje zależność pomiędzy jakością informacji zawartej w tego rodzaju serwisie a jego pozycją w rankingach PageRank lub Web of Trust.
The article presented the preliminary results of research on the relationship between the assessment of the information quality of Websites related to health and their position in various rankings. The assessment of quality and selection of medical information contained in Websites is a difficult issue, both in methodological and practical terms. Also, it is quite expensive and for these reasons it is not widespread in Poland. Therefore, acquisition of reliable and accurate information is an important issue for the average user of Websites, who does not have medical knowledge and who cannot alone evaluate the quality of the information. Is it possible to use well-known website rankings to assess the quality of medical information available on specified Websites? Preliminary results presented in this article are not encouraging and show that the PageRank, Web of Trust or Alexa are not suitable for evaluation of the information quality of the studied sites. Despite this, in the reviewed health Websites, the hypothesis that there is a relationship between the information quality and its position in rankings like PageRank or Web of Trust was verified.
Opis
Słowa kluczowe
jakość informacji medycznej , metody oceny , kryteria oceny , serwis WWW , rankingi serwisów WWW , quality of medical information , methods of assessment , criteria for assessment , Websites , Websites rankings
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 54-65