Repozytorium UR

Informacja, wiedza i zaufanie w kreowaniu ekspansji innowacyjnych struktur integracyjnych w dobie społeczeństwa cyfrowego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Chorób, Roman
dc.contributor.author Chorób, Elżbieta
dc.date.accessioned 2016-03-30T09:27:59Z
dc.date.available 2016-03-30T09:27:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 42-53 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1447
dc.description.abstract Głównym celem opracowania jest próba wskazania znaczenia wiedzy i transferu informacji w rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. Szczególną rolę w kreowaniu ekspansji powiązań integracyjnych spełnia zaufanie, jakim obdarzają siebie nawzajem uczestnicy układu zintegrowanego, ze wskazaniem na lidera klastra. Zasadniczą rolą, jaką odgrywają klastry w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy jest wspieranie dyfuzji wiedzy i innowacji wewnątrz klastra, a także poza nim m.in. poprzez przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą B+R. W opracowaniu dowiedziono, że prawidłowo funkcjonujące, jak również tworzące się struktury integracyjne występujące w gospodarce są jednym z istotnych warunków jej dynamicznej ekspansji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The main objective of this paper is to indicate the importance of knowledge and information transfer in the development of innovative integration ties, such as clustered structures. A special role in shaping the expansion of ties integration’s the trust between, participants of the integrated system, indicating the leader of the cluster. The fundamental role played by clusters in building a knowledge-based economy is to promote the diffusion of knowledge and innovation within the cluster, as well as outside it, among others, through the flow of information between enterprises and R&D. The study demonstrated that a properly functioning, as well as the developing structure of the integration occurring in the economy, is one of the essential conditions of its rapid expansion. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wiedza pl_PL.UTF-8
dc.subject informacja pl_PL.UTF-8
dc.subject innowacje pl_PL.UTF-8
dc.subject zaufanie pl_PL.UTF-8
dc.subject powiązania integracyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge pl_PL.UTF-8
dc.subject information pl_PL.UTF-8
dc.subject innovation pl_PL.UTF-8
dc.subject trust pl_PL.UTF-8
dc.subject relationship integration pl_PL.UTF-8
dc.title Informacja, wiedza i zaufanie w kreowaniu ekspansji innowacyjnych struktur integracyjnych w dobie społeczeństwa cyfrowego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.4


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje