Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015 by Title

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gontar, Beata; Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) odgrywa ważną rolę we wzroście przychodów z gospodarki w każdym kraju, jak i w ujęciu globalnym na świecie. Dobrym przykładem są usługi turystyczne, oferowane ...
 • Jegorow, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Na łamach niniejszego artykułu dokonano identyfikacji barier informatyzacji Polski Wschodniej, tj. pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wyodrębniony obszar ...
 • Budnikas, Germanas (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The goal of the research was to create a user’s online behaviour analysis model. The goal was achieved by accomplishing a set of phases. A general user’s behaviour scenario at a web page of category „Consumer Goods and ...
 • Hawrysz, Liliana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł poświęcony jest e-usługom publicznym. Omówiono w nim ewolucję idei e-administracji na świecie i w Polsce, przywołano modele dojrzałości usług świadczonych przez e-administrację oraz scharakteryzowano stan zaawansowania ...
 • Dębkowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest zbadanie efektywności wykorzystania e-usług w polskich przedsiębiorstwach przy pomocy metody DEA. Metoda ta wymaga określenia zmiennych stanowiących po jednej stronie nakłady, a po drugiej efekty. W ...
 • Hall, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Autor podejmuje próbę oceny zmian w systemie certyfikacji umiejętności ECDL z punktu widzenia zmian projakościowych. Opisuje główne zmiany w strukturze organizacyjnej, koncentrując się na procedurach egzaminacyjnych. ...
 • Chorób, Roman; Chorób, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Głównym celem opracowania jest próba wskazania znaczenia wiedzy i transferu informacji w rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. Szczególną rolę w kreowaniu ekspansji powiązań integracyjnych ...
 • Adamczewski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Organizacja inteligentna, to organizacja opierająca się na zarządzaniu wiedzą w ramach społeczeństwa informacyjnego. Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań informatycznego wspomagania organizacji inteligentnych na ...
 • Greta, Marianna; Tomczak-Woźniak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Na nową perspektywę finansową (2014–2020) został powołany nowy instrument finansowy utworzony z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS), który ma obsługiwać regiony peryferyjne ...
 • Biczysko, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest stymulowany przez niskie ceny sprzętu komputerowego i niską cenę dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wszystkie instytucje musiały zaakceptować fakt, że ich obecność w Internecie ...
 • Makowiec, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W ramach opracowania, na podstawie przeprowadzonych badań opisano wpływ pracy zdalnej na człowieka identyfikując dysfunkcje pojawiające się w trakcie świadczenia telepracy domowej. Praca zdalna jest jedną z elastycznych ...
 • Król, Mieczysław Jan; Król, Piotr Sewer (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Nieodłączną cechą społeczeństwa informacyjnego jest dbałość o różnorodne aspekty jakości życia. Istnieje wiele metod, w tym statystycznych, służących wyznaczaniu i ocenie wpływu determinant (cech) warunkujących jakość ...
 • Ładny, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W artykule scharakteryzowano genezę i znaczenie pojęcia neutralności sieciowej w odniesieniu do infrastruktury teleinformatycznej, w tym szczególnie sieci Internet. Na przykładzie praktyk rynkowych operatorów sieci oraz ...
 • Czetwertyński, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki sprzyjają masowemu zjawisku nieautoryzowanego kopiowania dóbr informacyjnych poprzez Internet? Pytanie to zostało sformułowane pod wypływem obserwacji coraz ...
 • Krzesaj, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Obszar informacji medycznej należy do jednej z najbardziej eksplorowanych sfer poszukiwań informacji dokonywanych przez obywateli w sieci Web. Celem opracowania jest przedstawienie wyników pilotażowego badania dotyczącego ...
 • Dobrowolski, Dariusz; Kapłański, Paweł; Łojewski, Zdzisław; Marciniak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w ...
 • Golus, Wojciech; Łojewski, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Trwający proces przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, a w tym edukacja, powinien być wspomagany nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Takim narzędziem niewątpliwie mogą stać się platformy edukacyjne z biologicznym ...
 • Mazur, Zygmunt; Mazur, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Zakres oferowanych usług w sektorze publicznym oraz czas i koszt ich wykonywania w dużej mierze zależą od stopnia informatyzacji i dostosowania systemów informatycznych do wzajemnej współpracy i wymiany danych (interoper ...
 • Hys, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem pracy jest zasygnalizowanie problematyki lokalizacji zakładów produkcyjnych branży motoryzacyjne na świecie w świetle zagadnień telematyki transportu. W celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań optymalizujących ...
 • Lašakevič, Regina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego Litwy. Na początku pracy przedstawiono metodologię badań, opartą o przegląd pewnych miar, używanych do oceny poziomu rozwoju ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje