Repozytorium UR

Ochrona administracyjna praw pacjenta

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jacek, Anna
dc.contributor.author Ożóg, Katarzyna
dc.date.accessioned 2015-12-16T10:22:29Z
dc.date.available 2015-12-16T10:22:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 3 (2015), s. 306-317
dc.identifier.issn 2082-369X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1332
dc.description.abstract Wstęp. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przepisach powyższej ustawy określono nowy tryb dochodzenia roszczeń od szpitali za tzw. zdarzenia medyczne. Pacjent poszkodowany lub spadkobiercy zmarłego pacjenta mogą alternatywnie dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej lub w trybie administracyjnym. Cel. Celem pracy jest przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących ochrony administracyjnej praw pacjenta. Materiał i metody. W pracy posłużono się analizą aktów prawnych oraz źródeł literatury. Korzystano również z zasobów internetowych związanych z tematyką artykułu. Wyniki i wnioski. Obowiązujące regulacje prawne dotyczące ochrony administracyjnej praw pacjenta są niejasne i nieprecyzyjne. Konieczna jest nowelizacja przepisów w celu faktycznej ochrony administracyjnej praw pacjenta. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Introduction. On January 1, 2012 an amendment to the act on Patients’ Rights and the Ombudsman for Patients’ Rights came into force. Provisions of the act defined a new mode of seeking redress from hospitals for so-called medical events. A sufferer or inheritors of a dead patient can alternatively seek redress either in court or in an administrative mode. Aim. The aim of this article is to present applicable regulations relating to the administrative protection of patients’ rights. Materials and methods. The authors used an analysis of legal acts and reference literature. They also used online resources related to the topic of the article. Results and conclusions. Applicable regulations relating to the administrative protection of patients’ rights are unclear and imprecise. It is necessary to novelize the provisions to provide the actual administrative protection of patients’ rights. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject pacjent pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo pl_PL.UTF-8
dc.subject zdarzenie medyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject patient pl_PL.UTF-8
dc.subject law pl_PL.UTF-8
dc.subject medical event pl_PL.UTF-8
dc.title Ochrona administracyjna praw pacjenta pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Administrative protection of patients’ rights pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/przmed.2015.3.10


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje