Repozytorium UR

Przeglądaj Wydział Filologiczny / Faculty of Philology według daty wydania

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj Wydział Filologiczny / Faculty of Philology według daty wydania

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Artykuł prezentuje dzieje metafory "walki romantyków z klasykami" w romantycznej krytyce literackiej oraz w późniejszej refleksji o literaturze. Na tle historii tej metafory autor omawia także inne konceptualizacje sporów ...
 • Ożóg, Zenon; Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
 • Stanisz, Marek; Ożóg, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Edytorstwo i tekstologia dzieł literackich to dziedziny o ambiwalentnym statusie. Z jednej strony szereg tendencji obecnych we współczesnym życiu naukowym zdaje się obniżać ich prestiż (wystarczy wspomnieć o wymogach ...
 • Nalepa, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  When in December 1802 Hugo Kołłątaj was leaving the prison in Ołomuniec, he had one desire: to settle in a village, most preferably in Krzesławice and take care of his personal matters. Everything indicated that these ...
 • Stanisz, Marek; Uliasz, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Artykuł stanowi wprowadzenie do dyskusji poświęconej stanowi poetyki jako dyscypliny literaturoznawczej, a także jako przedmiotu dydaktyki akademickiej i szkolnej. Zawiera próbę uporządkowania zagadnień związanych z ...
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The aim of the given article is to show in what way each literary genre (or reference to a particular genre tradition) evokes a different image of the world, thanks to which it defines an outlook of a particular artistic ...
 • Studenckie Koło Naukowe Translatoryki i Komunikacji Międzynarodowej, HIERONYMUS (Forum Żydów Polskich, 2015)
  Tłumaczenie na język niemiecki wywiadu R. Mielcarka z M. Kędziorem, opiekunem Synagogi w Łańcucie. Opowieść o czasami niełatwych stosunkach polsko-żydowskich, przeszłości i teraźniejszego niezwykłego miejsca i o próbie ...
 • Barciński, Łukasz (2015-05-13)
  The subject of the thesis is the analysis of the specificity of postmodern literature as illustrated through the Polish translation of novels by Thomas Pynchon. In order to find the most precise research tool for the ...
 • Majdosz, Hubert (2015-05-22)
  Autor podejmuje jeden ogólny problem w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego, a mianowicie temat wizji współczesności, jaka wyłania się z tekstów polskiego pisarza. W ramach tego ogólnego problemu autor podejmuje bardziej ...
 • Studenckie Koło Naukowe Translatoryki i Komunikacji Międzynarodowej, HIERONYMUS; Studenckie Koło Naukowe Translatoryki i Komunikacji Międzynarodowej, HIERONYMUS (2015-05-27)
  Opis studenckiej konferencji naukowej i warsztatów tłumaczenia tekstów prawniczych (j. polski i j. niemiecki) z glosariuszem. Wydarzenie zorganizowane w maju 2014 r. przez Studenckie Koło Naukowe Translatoryki i Komunikacji ...
 • Kudła, Marcin (2015-06-03)
  Niniejsza praca zawiera dwa rozdziały. Pierwszy rozdział, poświęcony zagadnieniu kategoryzacji, podzielony jest na trzy główne sekcje. Pierwsza z nich zawiera krótki opis klasycznego podejścia do kategoryzacji. Jest ono w ...
 • Maryjka, Wojciech (2015-06-08)
  Problematyka pracy dotyczy związków poezji polskiej powstałej po 1989 roku z twórczością Adama Mickiewicza. Autor prezentuje aktualny stan badań i dokonuje szerokiej analizy oraz interpretacji utworów, w których pojawiają ...
 • Buć, Bartosz (2015-06-18)
  Każdy proces argumentacji może zostać przypisany konkretnemu schematowi argumentacyjnemu, rozumianemu jako pewna relacja pomiędzy głoszonym punktem widzenia a podnoszonym argumentem. Pragma-­‐dialekty ...
 • Stroisz, Janina (2015-06-19)
  Przedmiotem rozważań niniejszej pracy doktorskiej jest analiza kontrastywna niemieckich i polskich idiomów oraz konstrukcji idiomatycznych we współczesnym języku ekonomiczno- gospodarczym. Występowanie tych osobliwości ...
 • Wolańczyk, Marta (2015-07-02)
  Celem niniejszej pracy doktorskiej jest ukazanie jak literatura polska XX wieku kształtowała mity Lwowa. Szczególną uwagę zwrócono na przełomowe wydarzenia w historii miasta: jego obronę w latach 1918-1920, w której zasłynęli ...
 • Lubas, Magdalena (2015-09-07)
  Najważniejszym celem pracy jest ukazanie roli, jaką pełni step w naszej literaturze. Zwracam też uwagę na zainteresowanie kresowością i tematyką. W rozdziale pierwszym pt. Stanice, fortyfikacje i oazy stepowe przedstawiam ...
 • Bogacz, Anna (2015-09-07)
  Praca jest propozycją konfrontatywnego przeglądu i analizy związków frazeologicznych związanych z pojęciami ZŁOŚCI, STRACHU i SMUTKU w języku polskim i angielskim, zgodnie z tradycjami kognitywnego podejścia do frazeologii ...
 • Wojtowicz-Maryjka, Paulina (2015-09-08)
  Problematyka pracy dotyczy obecności i znaczenia kategorii wzniosłości oraz jej różnorodnych płaszczyzn w twórczości Stefana Chwina. Autorka ukazuje wymiary dzieł gdańskiego pisarza, w których doświadczenie wzniosłości ...
 • Pocałuń-Dydycz, Magdalena (2015-09-25)
  W swojej pracy doktorskiej charakteryzuję całość dorobku literackiego Maryli Wolskiej oraz interpretuję najważniejsze wątki jej poezji, prozy i dramatu. Dorobek literacki Wolskiej nie jest obszerny. Za życia opublikowała ...

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Informacje