Repozytorium UR

Czasopisma naukowe UR / Scientific Journals

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Czasopisma naukowe UR / Scientific Journals

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Bal’-Prylypko, Larissa Vatslavivna; Slobodianiuk, Nataliya Mikhailivna; Nikolayenko, Mykola Stanislavovych; Starkova, Elvina Reshativna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  It was shown that the optimum system of management by activities of enterprises operated in food industry, especially in producing of meat products, should be based on use of international standards requirements ISO 9001, ...
 • Feszterová, Melánia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Environmentálne vzdelávanie je kľúčovou súčasťou nástroja na ochranu prírody, ktorý môže rozšíriť vedomosti. Prehlbovanie a rozširovanie vedomostí mení postoje k prostrediu. Postoje vplývajú na správanie sa jednotlivcov k ...
 • Adámek, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article deals with construction of electronics device usable in teaching process of technology education. The device is applicable in teaching of programming. Produced activated and tested scholar device is capable ...
 • Marszałek, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule ukazano i uzasadniono potrzebę badań postaw studentów wobec treści programowych. Teoretyczne rozważania uzupełniono badaniami postaw studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna przed realizacją i po ...
 • Širka, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Článok zameriava svoju pozornosť na analýzu praktických zadaní predmetovej súťaže technická olympiáda a poukazuje na možný vplyv súťaže pri profesijnom rozhodovaní žiakov.
 • Rudolf, Ladislav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Článek se zabývá užitím výpočetních programů v odborných předmětech s elektrotechnickým zaměřením. Výpočty jsou klasickou metodou realizovány pomocí vzorců, což je zdlouhavé a mohou nastávat chyby. Výpočetní programy pracují ...
 • Lukáčová, Danka; Bánesz, Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Na základných školách sa od roku 2013 posilnilo technické vzdelávanie žiakov, na stredných odborných školách sa zavádza duálne vzdelávanie, a tak isto sa očakáva, že na potrebu technicky zdatných odborníkov zareagujú nejakým ...
 • Sobczyński, Dariusz; Bartman, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W kształceniu inżynierów na kierunku energetyka realizowanym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej istotną rolę odgrywa znajomości odnawialnych nośników energii. W artykule przeanalizowano ...
 • Malska, Wiesława (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W dziale statystyki opisowej często wyznacza się pewne charakterystyki opisujące właściwości rozkładu badanej cechy zarówno ilościowej (mierzalnej) i jakościowej (niemierzalnej). Dla zmiennych (danych) ilościowych, jeżeli ...
 • Dzik, Krzysztof; Prach, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule dokonano analizy wpływu parametrów procesu na błędy okrągłości i walcowatości detali. Próbki o cylindrycznym kształcie wykonano poprzez frezowanie z zastosowaniem interpolacji kołowej i poddano ocenie geometrycznej ...
 • Celarek, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Technologie informacyjno-komunikacyjne, informatyka, są instrumentami, które współcześnie mają usprawniać zarządzanie w każdym obszarze działania. Edukacja jako jeden z najistotniejszych obszarów funkcjonowania państwa ...
 • Lewicka-Zelent, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Zmiany cywilizacyjne wymuszają modyfikacje w wielu sferach funkcjonowania człowieka, w tym w tej dotyczącej edukacji. Tradycyjne metody nauczania coraz częściej wypierane są przez nowoczesne technologie informatyczno-kom ...
 • Kosicka, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono charakterystykę metod tradycyjnego nauczania z wykorzystaniem e-learningu oraz blended learningu. Zaprezentowano ideę pigułek wiedzy oraz zaprezentowano przykład autorskiej aplikacji bazującej na ...
 • Maciąg, Anna; Lipiński, Seweryn (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Praca ma na celu opis i refleksję nad narzędziem stworzonym do przeszukiwania największego na świecie zbioru relacji video Survivors of the Shoah Visual History Foundation nagranych metoda oral history. Zbiór zawierający ...
 • Wrótniak, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem podjętych badań było ukazanie poczucia samotności uczniów szkoły wiejskiej. Dla zdiagnozowania występującego poczucia samotności posłużono się polską adaptacją Skali Samotności De Jong Gierveld (1985). Badania miały ...
 • Warzocha, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Postęp technologiczny, rozwój nowych narzędzi usprawniających wymianę informacji, w tym sposób komunikowania się z innymi, wymusił przemianę tradycyjnej formy komunikacji w formę e-komunikacji. Czas spędzony podczas ...
 • Lewicka-Zelent, Agnieszka; Trojanowska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  E-learning staje się coraz powszechniejszą formą nauczania. Wykorzystują go również uczelnie wyższe w ramach studiów, przeważnie łącząc kształcenie tradycyjne z tym na odległość. Nauczanie zdalne ma zarówno mocne, jak i ...
 • Wasylewicz, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Częścią komunikacji niewerbalnej są gesty, które podczas rozmów przekazują cały sens treści. Jednak narastająca internetowa aktywność młodzieży, spędzanie większości czasu przed monitorem komputera oraz porozumiewanie się ...
 • Rębisz, Sławomir; Sikora, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Autorzy niniejszej publikacji postawili sobie za cel: 1) zdiagnozowanie skali uzależnienia od Facebooka (FB) wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 2) sprawdzenie, czy płeć warunkuje to uzależnienie oraz 3) czy ilość czasu ...
 • Polański, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Teoria poczucia kontroli należy do szerszego kręgu kategorii teoretycznych – uczenia się społecznego. Jej twórca, Rotter, zakłada, że niektóre osoby są przekonane, że to one są kowalami własnego losu, natomiast inne ...

Zobacz więcej