Repozytorium UR

KURATOR PROCESOWY DLA DŁUŻNIKA NIEZNANEGO Z MIEJSCA POBYTU

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kościółek, Anna
dc.date.accessioned 2015-10-16T07:32:11Z
dc.date.available 2015-10-16T07:32:11Z
dc.date.issued 2015-10-16
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1248
dc.description Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie wybranych zagadnień związanych z instytucją kuratora procesowego dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane. W artykule podjęto próbę szczegółowego omówienia szeregu wymagań, od których przepisy uzależniają możliwość ustanowienia kuratora oraz ważność tej czynności. Analizie poddano w szczególności: pojęcie miejsca pobytu oraz jego nieznajomości w odniesieniu do dłużnika; wymóg uprawdopodobnienia okoliczności, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane; kwestię konieczności dokonania względem dłużnika doręczenia pisma wywołującego potrzebę obrony jego praw czy też warunek publicznego ogłoszenia o ustanowieniu kuratora. Analizie poddany został również podstawowy obowiązek kuratora procesowego ustanawianego w postępowaniu egzekucyjnym dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane, jakim jest podjęcie ciężaru obrony praw reprezentowanego. Analiza ciążącego na kuratorze procesowym obowiązku nie została sprowadzona wyłącznie do omówienia czynności, które uznane zostały za wypełniające ciężar obrony praw osoby nieznanej z miejsca pobytu, lecz obejmuje również uwagi związane z odpowiedzialnością za ewentualną szkodę powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The following article is devoted to the analysis of selected issues referring to the institution of a representative for an absent debtor. The study includes an overview of a number of requirements that must be fulfilled for a representative to be validly appointed, especially the concept of a place of residence and its unawareness with regard to a debtor, the need to defend the rights of a debtor of unknown residence and its source, i.e. the necessity to serve a procedural writ, substantiation of the fact that the place of residence of a debtor is not known, or the condition of an obligatory public announcement of the appointment of a representative. The analysis also concerns the basic duty of a representative appointed for an absent debtor, i.e. the obligation to undertake the burden of defending the rights of a represented person. Analysis of the duty incumbent upon a representative has not been reduced only to discuss the actions that have been found to fill the burden of defending the rights of the absent debtor, but it also includes remarks referring to the responsibility for possible damage caused as a result of non-performance or improper performance of the discussed obligation. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject dłużnik pl_PL.UTF-8
dc.subject nieznajomość miejsca pobytu
dc.subject kurator
dc.subject obowiązek obrony praw reprezentowanego
dc.title KURATOR PROCESOWY DLA DŁUŻNIKA NIEZNANEGO Z MIEJSCA POBYTU pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje