Repozytorium UR

DECYZJE, ORZECZENIA, ROZSTRZYGNIĘCIA W PROCESIE KARNYM – KILKA UWAG TERMINOLOGICZNYCH

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bachurska, Beata
dc.date.accessioned 2015-10-16T07:24:40Z
dc.date.available 2015-10-16T07:24:40Z
dc.date.issued 2015-10-16
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1245
dc.description.abstract W artykule zawarto uwagi na temat nomenklatury użytej przez ustawodawcę w Kodeksie postępowania karnego na określenie oświadczeń władczych organu procesowego. W rozważaniach skoncentrowano się na znaczeniu kluczowych pojęć oznaczających imperatywne oświadczenia organu procesowego, takich jak „decyzja”, „orzeczenie” i „rozstrzygnięcie”. Wskazano także na treść pozytywnych oraz negatywnych rozstrzygnięć narzuconą przez Kodeks postępowania karnego. Ocenione zostały ponadto konsekwencje procesowe w przypadku zawarcia przez organ procesowy w danej decyzji procesowej innej treści rozstrzygnięcia niż ta wynikająca z ustawy. Celem niniejszej publikacji była próba odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma terminologia, którą posłużył się ustawodawca na określenie władczych oświadczeń organu procesowego, a także jakie konsekwencje niosłaby za sobą dowolność organu procesowego w stosowaniu wprowadzonej przez ustawodawcę nomenklatury. The article includes comments on the nomenclature used by the legislature body in the Code of Criminal Law to determine authoritative statements of judical body. The discussion focused on the meaning of key terms of judical body such as „decision”, „ruling” and „settl ement”. It also indicated the content of positive and negative settlements by the Code of Criminal Law. Moreover, it assessed the consequences in case if a court decision was different to the one resulting from the act. The purpose of this publication was an attempt to answer the question on the importance of terminology which the legislature body used to determine executive statements of judical bodies and what consequences would bear a flexibility for a judical body in application of the process introducted by the legislature nomenclature. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject oświadczenie pl_PL.UTF-8
dc.subject decyzja procesowa
dc.subject orzeczenie
dc.subject rozstrzygnięcie
dc.title DECYZJE, ORZECZENIA, ROZSTRZYGNIĘCIA W PROCESIE KARNYM – KILKA UWAG TERMINOLOGICZNYCH pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje