Repozytorium UR

Możliwości rozwoju pogranicza polsko-słowackiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Baran, Ewa
dc.date.accessioned 2015-09-04T10:50:54Z
dc.date.available 2015-09-04T10:50:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 313-322
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1192
dc.description.abstract Regiony graniczne UE zaliczane są do obszarów problemowych, posiadających niskie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego, które wynikają ze złożonych uwarunkowań i specyfiki ich terytorium. Jednym z nich jest pogranicze polsko-słowackie posiadające liczne ograniczenia natury środowiskowej warunkowane położeniem na obszarze Karpat Wschodnich. Zmniejszeniu stopnia peryferyjności obszarów przygranicznych służą programy współpracy transgranicznej UE wspierające lokalne inicjatywy rozwojowe. Wpisują się one w realizację głównego celu, jakim jest poprawa spójności terytorialnej, społecznej i gospodarczej UE. Celem opracowania jest określenie możliwości rozwoju – w kontekście zmian społeczno-gospodarczych – obszarów przygranicznych woj. podkarpackiego, które ze względu na swą specyfikę środowiskową wymagają poszukiwania narzędzi wspierających ich konkurencyjność i zapewniających zrównoważony rozwój. Trwałe efekty podejmowanych działań może zapewnić współpraca różnych środowisk z włączeniem lokalnych społeczności oraz wykorzystanie właściwości i zasobów regionu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Cross-border regions of the European Union are regarded as problem areas. They are typically characterized by low rates of socio-economic development which are caused by complex territorial conditioning and specificity. One of such regions is the Polish-Slovakian border area with its various natural limitations imposed by the Eastern Carpathian location. The issue of decreasing peripherality of border regions is addressed by a variety of the EU pro-development cross-border cooperation programs. They also comply with the overriding objective of increasing territorial, social and economic cohesion of the European Union. The main goal of the paper is to determine the development opportunities – in the context of socio-economic changes of the cross-border areas of the podkarpackie voivodship which due to its environmental uniqueness necessitates identification of their competitiveness and sustainable development enhancement policy tools. The long lasting effects of the programs can be ensured by cooperation among various local communities and taking advantage of the full potential of the regional resources. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject pogranicze polsko-słowackie pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój zrównoważony pl_PL.UTF-8
dc.subject programy współpracy transgranicznej pl_PL.UTF-8
dc.subject borderland pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainability pl_PL.UTF-8
dc.subject cross-border cooperation programs pl_PL.UTF-8
dc.title Możliwości rozwoju pogranicza polsko-słowackiego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.3.25


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje