Repozytorium UR

Formy kapitału dla sektora kreatywnego gospodarki

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kuźniar-Żyłka, Katarzyna
dc.date.accessioned 2015-09-04T10:17:18Z
dc.date.available 2015-09-04T10:17:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 281-289
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1189
dc.description.abstract Celem artykułu jest zbadanie wzajemnych relacji między formami kapitału związanymi z rozwojem sektora kreatywnego gospodarki. W pierwszej części opracowania autorka koncentruje się na wzajemnych zależnościach między kapitałem kulturowym a kapitałem ludzkim i społecznym. Przedstawiając koncepcje socjologów lub ekonomistów w zakresie tych poszczególnych kategorii, autorka podkreśla znaczenie wymiaru kulturowego rozwoju kapitału ludzkiego, który przejawia się we wpływie określonych środowisk kulturowych na kształtowanie się atrybutów kapitału ludzkiego w szerokim ujęciu. Kapitał społeczny natomiast jest w artykule analizowany w dwóch odmiennych podejściach. Interpretowany jako kapitał relacyjny, budowany na bazie wzajemnego zaufania, norm i systemów wartości, pozostaje w bezpośredniej współzależności z kapitałem ludzkim. Następnie, wychodząc od charakterystyki kreatywności m.in. w ujęciu ekonomicznym, autorka analizuje kategorię kapitału kreatywnego. Ta forma kapitału, razem z kapitałem ludzkim stanowią potencjał przedstawicieli klasy kreatywnej, których skupiska tworzą się w miastach będących prężnymi ośrodkami akademickimi, legitymujących się bogactwem atrakcji lifestylowych oraz otwartością na nowe idee, na różnorodność. Utworzenie przez daną społeczność, na bazie silnej więzi, zbyt zwartej, a przez to hermetycznej grupy, interpretowane jest przez niektórych badaczy jako istotna bariera przepływu niektórych składników kapitału ludzkiego oraz efektów jego wykorzystania, a zatem także innowacyjności. Artykuł ma charakter systematyzujący i może stanowić punkt wyjścia do pogłębionych analiz badanej problematyki na gruncie empirycznym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The purpose of this article is to examine the relationship between forms of capital associated with the development of the creative sector of the economy. In the first part of the paper the author focuses on the interdependence between cultural capital and human and social capital. Introducing the conception of sociologists or economists in these particular categories, the author stresses the importance of the cultural dimension of human capital development, which manifests itself in the impact of specific cultural communities on the formation of human capital in a broad sense. Social capital, however, is analyzed in the article in two different approaches. Interpreted as relational capital, built on the basis of mutual trust, norms and value systems, remains in direct correlation with human capital. Then, starting from the characteristics of creativity, including economic approach, the author analyzes the category of creative capital. This form of capital, together with human capital are the potential of representatives of the creative class. Their clusters are formed in academic cities, full of lifestyle attractions and open to new ideas and also diversity. The establishment of hermetic group by the community, based on strong ties, too dense, is interpreted by some scholars as a significant barrier to transfer some components of human capital and the effects of its use, and therefore innovation. The paper is of organizing nature and can be a starting point for empirical deep analysis of the subject in question. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kapitał kulturowy pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał ludzki pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał społeczny pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał kreatywny pl_PL.UTF-8
dc.subject klasa kreatywna pl_PL.UTF-8
dc.subject cultural capital pl_PL.UTF-8
dc.subject human capital pl_PL.UTF-8
dc.subject social capital pl_PL.UTF-8
dc.subject creative capital pl_PL.UTF-8
dc.subject creative class pl_PL.UTF-8
dc.title Formy kapitału dla sektora kreatywnego gospodarki pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.3.22


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje