Repozytorium UR

Perspektíva reálnych experimentov vo vzdelávaní

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kozík, Tomáš
dc.contributor.author Šimon, Marek
dc.date.accessioned 2015-08-10T09:43:21Z
dc.date.available 2015-08-10T09:43:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 125-132
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1143
dc.description.abstract Reálny experiment v prírodovedných a technických predmetoch je ich významnou súčasťou. Umožňuje žiakovi/študentovi hlbšie pochopenie príčinných súvislostí medzi prírodovednými javmi a procesmi, ktoré sú predmetom skúmania technických odborov. Umožňuje pochopenie odvodenia teoretických vzťahov a predpovedania alebo predvídania vývoja procesov a chovania sústav za daných vnútorných a vonkajších podmienok. Vo vzdelávaní je experiment tým prostriedkom, ktorý významne pôsobí na rozvoj kreatívneho myslenia žiakov/študentov a na získavanie praktických zručností, ktoré budú potrebovať pri ich budúcom pracovnom uplatnení. Napriek tomu, že informačné technológie, ktoré v ostatných rokoch výrazne ovplyvňujú obsah, formy a prostriedky vzdelávania, reálne experimenty majú aj v súčasnosti svoje opodstatnenie vo vzdelávaní v prírodovedných a technických predmetoch. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The real experiment in the natural and technical subjects is their important part. It allows pupils/students a deeper understanding of the causal relationship between natural science phenomena and processes that are investigated in technical fields. It also allows to understand the derivation of theoretical relationships and predicting and anticipating the development of the process and the behavior of the system in different internal and external conditions. In education, the experiment is such means which significantly influences the development of creative thinking of pupils/students and on gaining practical skills needed in their future job. Although the information technologies in recent years greatly influence the content and forms of education, the real experiments have currently a justified use in the education in nature science and technical subjects. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso sk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject vzdelávanie pl_PL.UTF-8
dc.subject reálny experiment pl_PL.UTF-8
dc.subject kreatívne myslenie pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject real experiment pl_PL.UTF-8
dc.subject creative thinking pl_PL.UTF-8
dc.title Perspektíva reálnych experimentov vo vzdelávaní pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The perspective of real experiments in education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2015.10.14


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje