Repozytorium UR

Browsing Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015) by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Furmanek, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
 • Furmanek, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Wśród wielu prognoz dotyczących rozwoju technologii informacyjnych na uwagę zasługuje prognoza CISCO. Dotyczyła ona roku 2014. Czy zrealizowano jej założenia? Obejmowały one następujące kierunki rozwoju: rozwijanie technologii ...
 • Wołoszyn, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Niniejszy artykuł stanowi krótkie wprowadzenie w zagadnienia bezpieczeństwa danych w systemach komputerowych. Zagadnienia te stanowią ważny element polityki bezpieczeństwa. Zwrócono szczególną uwagę na aspekt bezpieczeństwa ...
 • Iskierka, Sławomir; Krzemiński, Janusz; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W artykule przedstawiono problemy związane z wykorzystywaniem przez uczniów prywatnego sprzętu teleinformatycznego, np. laptopów, smartfonów, tabletów w szkołach i uczelniach. Przeanalizowano aspekty moralne, prawne i ...
 • Iskierka, Sławomir; Krzemiński, Janusz; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W artykule przedstawiono problemy związane z nauką języków programowania w polskim systemie oświaty. Analizując treści podręczników do nauki informatyki i technologii informacyjnej z kilkunastu ostatnich lat zwrócono uwagę ...
 • Kęsy, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych są systemy informatyczne wspomagające obszar technicznego projektowania i wytwarzania wyrobów, a także procesy zarządzania produkcją. Integracja obu wymiarów funkcjonalnych ...
 • Łuszczek, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Wykorzystanie komputerów i Internetu w edukacji sprzyja budowie społeczeństwa o nowej jakości – społeczeństwa informacyjnego. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych i niektórych krajów Unii Europejskiej na tym polu pokazują, ...
 • Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Opracowanie jest próbą oceny kształcenia informatycznego w szkołach średnich. Po upływie trzydziestu lat od momentu wprowadzenia jej do szkół należałoby się spodziewać bardzo dobrego przygotowania abiturientów szkół średnich ...
 • Szewczyk, Agnieszka; Wnuk, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł zawiera charakterystykę osób starszych (60+) z uwzględnieniem ich problemów dotyczących nauczenia się pracy przy komputerze. Zawarto w nim również wiele zasad i rad dla dydaktyka pracującego z seniorami.
 • Kozík, Tomáš; Šimon, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Reálny experiment v prírodovedných a technických predmetoch je ich významnou súčasťou. Umožňuje žiakovi/študentovi hlbšie pochopenie príčinných súvislostí medzi prírodovednými javmi a procesmi, ktoré sú predmetom skúmania ...
 • Pavlovkin, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Informačno-komunikačné technológie sú v súčasnej dobe neoddeliteľnou súčasťou každej sféry spoločenského života, vzdelávací proces nevynímajúc. Do škôl sa okrem počítačov zavádza i interaktívna tabuľa, ktorá poskytuje ...
 • Szabłowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W opracowaniu zaprezentowano oprogramowanie pomiarowe oraz przedstawiono przykłady jego zastosowania na zajęciach laboratoryjnych z metrologii w Instytucie Mechatroniki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w ...
 • Furmanek, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Rozwój społeczeństwa informacyjnego napotyka bariery świadomościowe. Wielkie grupy Polaków i Europejczyków nie znają podstawowych kompetencji związanych z wykorzystaniem sprzętu informatycznego i posługiwaniem się technologiami ...
 • Molga, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Od kilku lat jesteśmy świadkami ogromnego wręcz rozwoju Internetu, zarówno pod względem liczebności uczestników, jak też liczby usług przez niego oferowanych. Jedną z takich usług stały się kursy przygotowane na platformie ...
 • Iskierka, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W artykule omówiono zagadnienia związane z ideą kształcenia dorosłych w programie Erasmus+. Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i jego realizacja jest zaplanowana na siedem lat, do roku 2020. W wielu ...
 • Molga, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W ostatniej dekadzie nastąpił gwałtowny wzrost wykorzystania mikrokomputerów, co w połączeniu z upowszechnieniem się łączności on-line doprowadziło do wyłonienia się zupełnie nowej możliwości kształcenia – nauczania na ...
 • Janczyk, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Rozwój ICT wpływa znacząco na obszar kultury technicznej. W programach nauczania ICT pomijane są zagadnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń i oprogramowania. Te elementy mają istotne znaczenie dla wzrostu ...
 • Wołoszyn, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Wykonywanie przyrostowych kopii zapasowych jest zdecydowanie bardziej efektywne od tworzenia archiwizacji całościowej danych. W przypadku dużych zbiorów różnice w czasie procesu wykonywania kopii i objętości pliku tworzonego ...
 • Molga, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł prezentuje charakterystykę systemów e-learningowych oraz ich podział ze względu na przyjęte kryteria funkcjonalności, obsługiwanych standardów i sposobów dystrybucji Jesteśmy świadkami jak technologia informacyjn ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje