Repozytorium UR

Uzdrowiska galicyjskie w dobie autonomii jako zjawisko społeczno-kulturowe

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wajda-Lawera, Hanna
dc.date.accessioned 2015-07-07T05:51:09Z
dc.date.available 2015-07-07T05:51:09Z
dc.date.issued 2015-07-07
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1108
dc.description.abstract Na II połowę XIX wieku przypada czas intensywnego rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Europie. W tym czasie także na ziemiach polskich działały, w ramach możliwości i zasad właściwych dla poszczególnych państw, liczne ośrodki kuracyjne realizujące, poza sferą medyczną, szereg zadań natury społecznej, cywilizacyjnej i kulturowej. W krótkim czasie uzdrowiska stały się popularnymi ośrodkami wypoczynkowo-rozrywkowymi. Szczególne miejsce zajmowały kurorty galicyjskie, gdzie dzięki autonomii możliwe były inicjatywy o szerszym, również narodowym, charakterze. Praca składa się z pięciu rozdziałów omawiających kolejno: historię polskich ośrodków uzdrowiskowych, aspekty życia kulturalnego i działalności oświatowej, kulturę fizyczną, rozwój turystyki i wypoczynku, postawy i role kuracjusza oraz turysty, formy życia narodowego, zmiany cywilizacyjne, awans i przeobrażania miejscowości uzdrowiskowych i ich otoczenia oraz przemiany społeczne i kulturowe społeczności gości, pracowników i mieszkańców okolicy. Całość buduje obraz zmian i transformacji cywilizacyjno-kulturowo-społecznych, w jakich współuczestniczyły uzdrowiska galicyjskie. Choć nie były one ich inspiratorami to aktywnie i skutecznie uczestniczyły w budowaniu nowoczesności. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract For the second half of the nineteenth century, there was a time of intensive development of SPA treatment in Europe. Also, at this time, on polish land, in the framework of the possibilities and rules specific to individual countries, were many health resorts, which beyond the medical realm,were involved in series of tasks like a social, civilization and culture nature. In a short period of time the spa became a popular leisure and entertainment centers. A special place was occupied by Galician resorts, where were wider initiative thanks to the autonomy. The work consists of five chapters on the following topics: the history of Polish spa centers, aspects of cultural and educational activities, physical culture, tourism and leisure development, attitudes and roles bathers and tourist, forms of national life, a change of civilization, advancement and transformation of health resorts and their environment and social and cultural transformations of community guests, staff and locals. The whole builds an image of change and transformation of civilization and cultural and social, in which collaborated Galician spas. Although they were not the initiators, they were active participants in the construction of modernity. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Uzdrowiska pl_PL.UTF-8
dc.subject Galicja pl_PL.UTF-8
dc.subject XIX w. pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura pl_PL.UTF-8
dc.subject Spas pl_PL.UTF-8
dc.subject Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject XIX century pl_PL.UTF-8
dc.subject society pl_PL.UTF-8
dc.subject culture pl_PL.UTF-8
dc.title Uzdrowiska galicyjskie w dobie autonomii jako zjawisko społeczno-kulturowe pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Galician spas in the autonomy era as a socio - cultural phenomenon pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje