Repozytorium UR

Orbitofrontal cortex dysfunction and risk for antisocial behavior: An analytical review

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Radochoński, Mieczysław
dc.contributor.author Perenc, Adam
dc.contributor.author Radochońska, Anna
dc.date.accessioned 2015-07-02T12:49:50Z
dc.date.available 2015-07-02T12:49:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 1 (2015), s. 47-54
dc.identifier.issn 2082-369X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1075
dc.description.abstract Cel. Celem pracy jest ustalenie zależności pomiędzy dysfunkcją kory czołowo-oczodołowej (OFC) a występowaniem zaburzeń antyspołecznych na podstawie o przeglądu aktualnej literatury. Metoda. Materiały odnoszące się do roli dysfunkcji w obrębie OFC w determinowaniu zaburzeń zachowania, w tym o charakterze antyspołecznym (dyssocjalnym), zostały zgromadzone metodą systematycznej kwerendy takich źródeł, jak MEDLINE, Google Scholar, czasopisma i biblioteki akademickie. Wyniki. Rezultaty wielu badań potwierdzają występowanie zaburzeń antyspołecznych u osób z uszkodzeniem płatów czołowych mózgu, szczególnie obejmującym struktury OFC. Przemawia to za występowaniem wyraźnej zależności pomiędzy uszkodzeniem w obrębie OFC a zwiększonym ryzykiem zachowań agresywnych i antyspołecznych. Wniosek: Dane uzyskane w wyniku badań neuropsychologicznych i neuroobrazowania przeprowadzanych w obrębie różnych subdyscyplin neuronauki dostarczają dowodów potwierdzających ważną rolę dysfunkcji OFC jako predyktora zaburzeń antyspołecznych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Objective: This article is aimed to establish the relation between orbitofrontal cortex (OFC) dysfunction and antisocial behavior, based on a review of relevant literature. Method: Materials presenting the role of OFC dysfunction in human behavioral disorders, including antisocial behavior, were collected through systematic survey of various sources, including MEDLINE, Google Scholar, academic libraries. Results: Many studies showed prevalence of violent and antisocial behaviors in persons with frontal lobes damage, especially involving the OFC structures. The results support the assumption about association between focal orbitofrontal damage and increased risk of violent and aggressive behavior. Conclusion: Neuropsychological and neuroimaging data from various fields within neuroscience provide evidence about importance of the OFC dysfunction as a predictor of violent and antisocial behavior. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kora czołowo-oczodołowa pl_PL.UTF-8
dc.subject dysfunkcja pl_PL.UTF-8
dc.subject zaburzenia antyspołeczne pl_PL.UTF-8
dc.subject agresja pl_PL.UTF-8
dc.subject orbitofrontal cortex pl_PL.UTF-8
dc.subject dysfunction pl_PL.UTF-8
dc.subject antisocial behavior pl_PL.UTF-8
dc.subject aggression pl_PL.UTF-8
dc.title Orbitofrontal cortex dysfunction and risk for antisocial behavior: An analytical review pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Dysfunkcja kory czołowo-oczodołowej a ryzyko wystąpienia zaburzeń antyspołecznych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje