Repozytorium UR

Przeglądaj według tytułu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj według tytułu

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Mikołajczyk, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Efektywne nauczanie dzieci z zaburzeniami w rozwoju komunikacji jest uzależnione od dokonania dokładnej oceny ich umiejętności wyjściowych. Artykuł prezentuje „Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci ...
 • Terentieva, Nataliia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The paper presents the main trends associated with so-called human factor inherent in higher education during the Second Academic Revolution. Been defined and characterized the changing lecture role, the specific teaching ...
 • Wierzbicka, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The paper discusses ways of expressing the temporal relations of posteriority in adverbial clauses with bevor and ehe in the German language. Although the relations can be expressed by participle phrases, noun phrases, ...
 • Kozak, Sylwester; Hoang, Anh Thi Mai (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł koncentruje się na zbadaniu zakresu odpowiedzialności i skuteczności Wietnamskiej Agencji Zarządzania Aktywami (VAMC), która została ustanowiona w celu poprawy jakości aktywów banków wietnamskich. Na podstawie ...
 • Kumka, Karolina; Niezgoda, Damian; Zatorska, Matylda (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  The article is a report from 7th Week of Scholars of Polish Studies, which took place from 31 March to 3 April 2014 in the Institute of Polish Philology at University of Rzeszów.
 • Grzybowska-Brzezińska, Mariola; Grzywińska-Rąpca, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Viral marketing influences the perception of a brand as well as the strengthening of its position. It is also a useful tool in evoking particular emotions towards a product before launching a promotional campaign. The aim ...
 • Zalega, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Skilful use of the Internet allows contemporary consumers to take full advantage of the civilisational, cultural, social and economic achievements to date. The use of modern technology and the Internet is undoubtedly a ...
 • Kuna, Peter; Kozík, Tomáš; Kunová, Silvia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Na začiatku tretieho tisícročia sa v spoločnosti vytvára úplne nové informačné prostredie, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje myslenie a konanie jednotlivcov. Vzniká tkz. kybernetický priestor, s novým pohľadom na ...
 • Maciąg, Anna; Lipiński, Seweryn (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Praca ma na celu opis i refleksję nad narzędziem stworzonym do przeszukiwania największego na świecie zbioru relacji video Survivors of the Shoah Visual History Foundation nagranych metoda oral history. Zbiór zawierający ...
 • Sudzina, Milan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Autor w artykule analizuje zagadnienie wpisania praw związanych z nieruchomościami do katastru nieruchomości prowadzonego w Republice Słowackiej. Konieczność wpisania praw do katastru występuje w sytuacji powstania, zmiany ...
 • Nadal Garcia, Iciar; López Casanova, Belén (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  This project is about an educational intervention with the early year student teachers in the University of Zaragoza. Through the voice and songs we find tools to develop different learning in a global and interdisciplinary ...
 • Pavlovkin, Ján; Stebila, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Informačno-komunikačné technológie predstavujú množinu techník, postupov a prostriedkov, ktoré sa využívajú na sprostredkovanie informácií. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť jazyk, písmo, kníhtlač, telegraf, telefón, ...
 • Ďuriš, Milan; Pandurovič, Ivana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Profesia učiteľa si vyžaduje celoživotné vzdelávanie a rozvoj kompetencií. Kompetencie, ktoré sú v súčasnosti chápané ako otvorený a rozvoja schopný systém profesijných kvalít, pokrývajú celý rozsah výkonu profesie v ...
 • Kupilíková, Martina; Simbartl, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Text nastiňuje možnost využití robotiky ve výuce na základní škole. Popisuje roboty Dash and Dot a jejich aktuální aplikace. Popis obou robotů a příslušných aplikací je doplněn fotografiemi. Na závěr je popsána možnost ...
 • Lošonczi, Peter; Mesároš, Marián (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Štúdia pojednáva o teoretických, legislatívnych a sociologických východiskách pre riešenie problematiky ochrany detí v prostredí internetu. Nástroje štátu a EÚ sú základným východiskom pre riešenie tejto problematiky, ktorá ...
 • Sudzina, Milan (Wydział Prawa i Administracji UR, 2013)
  The article analyzes the issue of possibility to acquire real estate from third persons who are not owners of real estate and do not also have the right to transfer the real estate. The contribution pays attention to the ...
 • Pavelka, Jozef; Kuzma, Jozef (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Ńtúdia informuje o výsledkoch dotazníkového prieskumu, ktorý z podnetu Predmetovej komisie Ĉlovek a svet práce (PK ĈaSP) uskutoĉnil ŃPÚ v Bratislave. Prieskum bol zameraný na zistenie aktuálneho stavu, systému a podmienok ...
 • Takáč, Ondrej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Robotika je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou nášho života aj keď si to na prvý pohľad ani neuvedomujeme. Stretávame sa s ňou už nielen v oblastiach zábavy a špičkových technológií´, ale aj v oblasti ochrany majetku, ...
 • Feszterová, Melánia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Environmentálne vzdelávanie je kľúčovou súčasťou nástroja na ochranu prírody, ktorý môže rozšíriť vedomosti. Prehlbovanie a rozširovanie vedomostí mení postoje k prostrediu. Postoje vplývajú na správanie sa jednotlivcov k ...
 • Vargová, Mária; Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Príspevok sa zaoberá vzdelávaním ņiakov na vybraných stredných odborných ńkolách v Ĉeskej a Slovenskej republike. Výskumom sa sledovala obľúbenosť a vyuņívanie IKT v ńkole a v beņnom ņivote.

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Informacje