Przedsiębiorstwo i region

Czasopismo „PRZEDSIĘBIORSTWO I REGION" obejmuje problematykę funkcjonowania i przeobrażeń przedsiębiorstw oraz regionów w dobie współczesnej gospodarki. Ze względu na złożoność i różnorodność zagadnień dotyczących relacji przedsiębiorstw i otoczenia regionalnego, ich przyczyn i konsekwencji, realizowana tematyka w kolejnych wydaniach pisma jest sygnowana odpowiednim tytułem. Myślą przewodnią serii rozpoczynającej cykl opracowań z tego zakresu jest problem konkurencyjności i innowacyjności podmiotów gospodarczych oraz regionów. Imperatyw innowacyjności, odnoszący się współcześnie nie tylko do przedsiębiorstw i instytucji, ale regionów, oznacza w praktyce konieczność poszukiwania i implementacji nowych koncepcji konkurowania, zapewniających przetrwanie i rozwój w długim okresie czasu. Należy przy tym podkreślić rolę interaktywnego związku między otoczeniem, a organizacjami. Na łamach czasopisma są zamieszczane oryginalne prace naukowe w języku polskim i angielskim (lub innym kongresowym). Oprócz dyskusji naukowej, przewiduje się prezentację opracowań obejmujących doświadczenia z praktyki funkcjonujących przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu i samorządów terytorialnych. Struktura pisma obejmuje dwa główne nurty zagadnień, poświęcone ekonomice i zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz ekonomice i zarządzaniu regionem. Przyszły kształt czasopisma uzależniamy również od sugestii i uwag osób, które zainteresują się nową serią i wyrażą wolę jego współtworzenia.

Przeglądaj